Vyhlásenie o ochrane súkromia John Deere Enterprise

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spoločnosť John Deere a ňou riadené dcérske spoločnosti spracúvajú osobné údaje. Toto vyhlásenie tiež odpovedá na konkrétne otázky, ktoré sa týkajú ochrany súkromia a bezpečnosti zhromaždených údajov. Toto vyhlásenie je určené jednotlivcom, s ktorými komunikujeme, vrátane návštevníkov alebo používateľov našich webových stránok, aplikácií (webových alebo mobilných) alebo online produktov a služieb; súčasným a potenciálnym zákazníkom; manažmentu a personálu korporátnych zákazníkov a predajcov; manažmentu a personálu autorizovaných predajcov a distribútorov; návštevníkom našich prevádzok, múzeí a atrakcií; a iným príjemcom našich produktov a služieb. Osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú, v tomto vyhlásení označujeme ako „vy“.

Osobné údaje sa zdieľajú s členmi skupiny John Deere Group. Zoznam členov skupiny John Deere Group je k dispozícii tu  a v záväzných firemných pravidlách. Členovia skupiny John Deere Group môžu za určitých okolností spracúvať osobné údaje spoločne.

Na spracúvanie osobných údajov v súvislosti s konkrétnymi produktmi alebo službami ponúkanými spoločnosťou John Deere sa môžu vzťahovať dodatky o ochrane osobných údajov špecifické pre danú krajinu alebo produkt, podľa ktorých sa spravidla vyžaduje spracúvanie dodatočných kategórií osobných údajov alebo spracúvanie na iné účely.

Produkty a služby spoločnosti John Deere sa distribuujú prostredníctvom siete autorizovaných predajcov a distribútorov. Väčšina týchto autorizovaných predajcov a distribútorov sú nezávisle vlastnené a prevádzkované spoločnosti, ktoré môžu mať vlastné vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

1. Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme

Spracúvame osobné údaje o vás. V tejto časti sú uvedené niektoré bežné príklady. V závislosti od vašej krajiny/regiónu a platných právnych predpisov sa nižšie uvedené príklady môžu považovať za osobné údaje a/alebo sa môžu od vás zhromažďovať.

Osobné údaje a kontaktné údaje

 • Meno, dátum narodenia, štátne identifikačné údaje, podpis, fotografia
 • Adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa
 • Demografické údaje (napríklad pohlavie, rodinný stav, domácnosť, obvyklé miesto pobytu)
 • Používateľské meno, heslo, profil na sociálnej sieti
 • Poloha GPS

2. Ako zhromažďujeme osobné údaje

Osobné údaje zhromažďujeme z rôznych zdrojov vrátane: 

Informácie, ktoré zhromažďujeme priamo od vás:

Osobné údaje zhromažďujeme pri vašej interakcii s nami. Osobné údaje nám môžete poskytnúť elektronicky, písomne alebo ústne. Medzi bežné interakcie, pri ktorých nám poskytujete osobné údaje, patrí:

 • Registrácia k službe alebo jej nákup alebo nákup produktov a vybavenia
 • Registrácia účtu
 • Používanie našich online služieb vrátane našej webovej lokality
 • Registrácia k odberu spravodajcu
 • Kontaktovanie kvôli zákazníckemu servisu alebo registrácia vašej záruky
 • Žiadosť o financovanie
 • Odpoveď na prieskumy

3. Ako používame osobné údaje (ďalej len „účely“)

Osobné údaje budeme spracúvať, ak sme presvedčení, že máme vhodný právny základ. Medzi bežné právne základy a účely spracovania osobných údajov patria nasledujúce, pokiaľ sa neuplatňuje iný právny základ podľa požiadaviek zákonov špecifických pre danú krajinu alebo výrobok:

Spracovanie na plnenie zmluvných záväzkov:Osobné údaje spracúvame na splnenie našich zmluvných záväzkov voči vám. K spracúvaniu patrí:

 • zhromažďovanie a používanie osobných údajov na poskytovanie požadovaných výrobkov a služieb,
 • doručenie vami požadovaných tovarov a služieb,
 • súvisiace služby, ako je dodávka produktov, údržba, zákaznícka a produktová podpora a servis (vrátane záručného servisu), financovanie, leasing a úverové služby; a prevádzkovanie online služieb
 • posúdenie vašej úverovej bonity, v niektorých krajinách/regiónoch sa vykonáva prostredníctvom automatického rozhodovania,
 • servis a zhromažďovanie vášho účtu, odpovedanie na vaše súvisiace otázky, spracovanie vašej spätnej väzby a poskytovanie podpory,
 • poskytovanie všeobecných služieb zákazníkom a odpovedanie na vaše otázky a sťažnosti v súvislosti s našimi službami,
 • udržiavanie vášho prístupu k súvisiacim službám a aplikáciám,
 • zasielanie servisných oznámení týkajúcich sa údržby, dostupnosti, funkčnosti alebo iných záležitostí.

4. Prečo spoločnosť John Deere zverejňuje osobné údaje

Osobné údaje zdieľame spôsobom a na účely opísané nižšie a v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a všetkými dokumentmi týkajúcimi sa konkrétnych transakcií, pokiaľ sme vás neinformovali inak alebo pokiaľ nie je spracovanie v rozpore s platnými právnymi predpismi:

 • V rámci skupiny John Deere Group, ak je takéto zdieľanie užitočné na poskytovanie našich služieb alebo produktov alebo na riadenie našich obchodných činností
 • S inými spoločnosťami, ktoré pre nás vykonávajú špecializované alebo odborné funkcie
 • S poskytovateľmi služieb tretích strán (ktorí pracujú podľa našich pokynov uvedených v písomnej zmluve s nami), aby nám pomohli poskytovať vám informácie, produkty alebo služby, vykonávať a riadiť naše podnikanie alebo riadiť a zlepšovať naše produkty alebo služby. Vaše osobné údaje poskytujeme týmto tretím stranám na vykonávanie služieb s prihliadnutím na príslušné zmluvné obmedzenia a bezpečnostné opatrenia. Patria sem poskytovatelia IT služieb, ktorí pomáhajú spravovať naše IT a back-office systémy a služby strojov vrátane internetových a softvérových služieb: hosting údajov, konverzia údajov a možnosti cloud computingu, správa a zabezpečenie účtov, testovanie, ladenie, hlásenie chýb a analýza používania, ako aj poskytovatelia mobilných telekomunikačných služieb

5. Súbory cookie a podobné technológie zhromažďovania údajov

Technickéinformácie, ktoré môžu taktiež predstavovať osobné údaje (typ prehliadača, operačný systém, IP adresa, názov domény), sa môžu zhromažďovať prostredníctvom súborov cookie a iných sledovacích technológií (napríklad transparentných súborov GIF). Ďalšie informácie nájdete v našom Vyhlásení o súboroch cookie v spodnej časti našej domovskej stránky.

6. Ako získať prístup k vašim osobným údajom a spravovať ich

V súvislosti s osobnými údajmi máte určité práva, ktoré podliehajú určitým výnimkám a závisia od vašej krajiny/regiónu a v niektorých prípadoch závisia od vykonávanej činnosti spracúvania. Ak vo svojej krajine/regióne, napríklad v EÚ/Spojenom kráľovstve, máte tieto práva a ak si želáte získať prístup k Osobným údajom, opraviť ich, aktualizovať, požiadať o vymazanie, požiadať o informácie, vzniesť námietku, požiadať o obmedzenie spracovania, požiadať o prenosnosť údajov, nepodliehať rozhodnutiam založeným výlučne na automatizovanom spracovaní alebo v súvislosti s osobnými údajmi inak konať, môžete tak učiniť kedykoľvek tak, že sa na nás obrátite prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v časti 12 („Ako nás kontaktovať“).

Ak sme osobné údaje spracúvali s vaším súhlasom, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu neovplyvní zákonnosť žiadneho spracúvania, ktoré sme vykonali pred vaším odvolaním, ani neovplyvní spracúvanie osobných údajov vykonávané na základe iných zákonných dôvodov spracúvania, ako je váš súhlas.

V prípade, že máte pochybnosti o tom, ako spracúvame osobné údaje, v niektorých krajinách/regiónoch máte právo podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu. Napriek tomu, že máte právo sa kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, prosíme vás, aby ste sa najskôr pokúsili všetky problémy vyriešiť s nami.

7. Bezpečnosť informácií a údajov

Zaviedli sme a dodržiavame primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, zásady a postupy na zníženie rizika náhodného zničenia alebo straty, neoprávneného zverejnenia alebo prístupu k osobným údajom. Ďalšie informácie o našom programe kybernetickej bezpečnosti nájdete v našej najnovšej správe o udržateľnosti spoločnosti alebo nás kontaktujte spôsobom uvedeným nižšie v časti 12.

8. Uchovávanie údajov

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na účely, na ktoré boli zhromaždené, spôsobom vysvetleným v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo v akomkoľvek dokumente týkajúcom sa konkrétnej transakcie. Za určitých okolností môžeme osobné údaje uchovávať dlhšie, napríklad ak to od nás vyžadujú právne, regulačné, daňové alebo účtovné požiadavky. Za špecifických okolností môžeme osobné údaje uchovávať dlhšie, aby sme v prípade akýchkoľvek sťažností alebo námietok mali presný záznam o vašich transakciách s nami, alebo ak sa odôvodnene domnievame, že hrozí súdny spor týkajúci sa vašich osobných údajov alebo transakcií. Osobné údaje uchovávame v súlade s naším plánom uchovávania záznamov a v súlade s platnými právnymi ustanoveniami. V súlade s naším plánom uchovávania záznamov a v súlade s platnými zákonnými požiadavkami vymažeme a/alebo anonymizujeme osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné.

9. Celosvetový prenos osobných údajov

Spoločnosť John Deere pôsobí na globálnej úrovni. Osobné údaje sa preto môžu prenášať a uchovávať v krajinách po celom svete vrátane Európskej únie („EÚ“), Spojených štátov amerických, Brazílie, Indie a ďalších krajín, v ktorých má spoločnosť John Deere pobočky, autorizovaných predajcov a distribútorov alebo poskytovateľov služieb. Tieto miesta majú často odlišné normy ochrany údajov. Uvedomujeme si tieto rozdiely a pri prenose osobných údajov do iných krajín budeme tieto údaje chrániť tak, ako je uvedené nižšie v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo ako vám bolo oznámené v okamihu zhromažďovania údajov.

Spoločnosť John Deere podnikne príslušné kroky, aby zabezpečila, že prenosy Osobných údajov budú v súlade s platnými právnymi predpismi a starostlivo spravované s cieľom chrániť vaše práva a záujmy v oblasti ochrany osobných údajov. Pre členov skupiny John Deere Group sme vytvorili a zaviedli súbor záväzných podnikových pravidiel (ďalej len „ZPP“) pre EÚ, ktoré podľa orgánov EÚ na ochranu údajov poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame na celom svete. Kópia našich ZPP je k dispozícii tu.

10. Ochrana osobných údajov detí

Webové lokality a aplikácie spoločnosti John Deere nie sú určené deťom a mladistvým a od detí mladších ako 18 rokov žiadne osobné údaje vedome priamo nezhromažďujeme. Ak sa domnievate, že spracúvame údaje týkajúce sa dieťaťa, kontaktujte nás prostredníctvom údajov uvedených nižšie v časti "Ako nás kontaktovať" a my tieto údaje prešetríme a obmedzíme.

11. Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie môžeme priebežne aktualizovať, aby zohľadňovalo nové alebo iné postupy ochrany osobných údajov. Ak vykonáme zmeny, v spodnej časti tohto vyhlásenia sa zmení dátum v časti „Posledná aktualizácia“.

12. Ako nás kontaktovať/Spoloční správcovia

Obráťte sa na nás, ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa našich postupov ochrany osobných údajov alebo tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Sú tu uvedené aj nami menované osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov (alebo obdobné orgány).

Definície

Osobné údaje sú definované podľa platného zákona. Spravidla ide o akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“). Identifikovateľnou fyzickou osobou sa často rozumie osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje atď.

V Južnej Afrike a v Argentíne sú osobné údaje právnických osôb chránené aj platnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Pri spracúvaní takýchto osobných údajov v Južnej Afrike a v Argentíne ich budeme spracúvať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Spracúvanie je definované podľa platných právnych predpisov, pričom zahŕňa okrem iného činnosti, ako je zhromažďovanie, ukladanie, používanie, prístup, zmena, vymazanie, zničenie alebo zdieľanie údajov.

Údaje o stroji sú údaje generované, zhromažďované alebo uložené vo vašom vybavení alebo v akomkoľvek hardvéri alebo zariadení, ktoré je s vaším vybavením prepojené.

Platné právne predpisy sú všetky relevantné a platné zákony, pravidlá, nariadenia, vyhlášky, štatúty, ustanovenia, príkazy, mandáty a uznesenia týkajúce sa bezpečnosti údajov, ochrany údajov, súkromia a/alebo spracovania osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na skupinu John Deere Group.

Správcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, úrad alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

Subjekt skupiny John Deere, s ktorým ste v primárnom vzťahu, je správcom osobných údajov získaných od fyzických osôb v rozsahu tohto vyhlásenia. Tento subjekt sa môže meniť v závislosti od situácie.  Môže to byť subjekt, ktorý s vami alebo vaším zamestnávateľom uzavrel zmluvu o poskytovaní služieb/dodávok; subjekt, ktorý vám poskytol marketingové a propagačné materiály a oznámenia; primárny subjekt v krajine, ktorý prevádzkuje webovú lokalitu spoločnosti John Deere, ktorú ste navštívili; subjekt, ktorý spravuje miestne prevádzky, ktoré ste navštívili; subjekt, ktorý (spolu)organizoval podujatie atď.

Ak je za spracúvanie zodpovedný viac ako jeden subjekt, napríklad: keď dva subjekty skupiny John Deere spoločne podpíšu obchodnú zmluvu s vašou spoločnosťou, tieto subjekty sú spoločne zodpovedné za zákonnosť konkrétnej spracovateľskej činnosti („spoloční správcovia“).

V niektorých prípadoch môžu vaše osobné údaje spracúvať viaceré subjekty skupiny John Deere ako nezávislí správcovia.  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa správcovstva, neváhajte nás kontaktovať (kontaktné informácie nájdete v časti 12).

Last Updated: November 1, 2021