Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spoločnosť John Deere a ňou riadené dcérske spoločnosti spracúvajú osobné údaje. Toto vyhlásenie tiež odpovedá na konkrétne otázky, ktoré sa týkajú ochrany súkromia a bezpečnosti zhromaždených údajov. Toto vyhlásenie je určené jednotlivcom, s ktorými komunikujeme, vrátane návštevníkov alebo používateľov našich webových stránok, aplikácií (webových alebo mobilných) alebo online produktov a služieb; súčasným a potenciálnym zákazníkom; manažmentu a personálu korporátnych zákazníkov a predajcov; manažmentu a personálu autorizovaných predajcov a distribútorov; návštevníkom našich prevádzok, múzeí a atrakcií; a iným príjemcom našich produktov a služieb. Osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú, v tomto vyhlásení označujeme ako „vy“.

Osobné údaje sa zdieľajú s členmi skupiny John Deere Group. Zoznam členov skupiny John Deere Group je k dispozícii tu  a v záväzných firemných pravidlách. Členovia skupiny John Deere Group môžu za určitých okolností spracúvať osobné údaje spoločne.

Na spracúvanie osobných údajov v súvislosti s konkrétnymi produktmi alebo službami ponúkanými spoločnosťou John Deere sa môžu vzťahovať dodatky o ochrane osobných údajov špecifické pre danú krajinu alebo produkt, podľa ktorých sa spravidla vyžaduje spracúvanie dodatočných kategórií osobných údajov alebo spracúvanie na iné účely.

Produkty a služby spoločnosti John Deere sa distribuujú prostredníctvom siete autorizovaných predajcov a distribútorov. Väčšina týchto autorizovaných predajcov a distribútorov sú nezávisle vlastnené a prevádzkované spoločnosti, ktoré môžu mať vlastné vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

1. Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme

Spracúvame osobné údaje o vás. V tejto časti sú uvedené niektoré bežné príklady. V závislosti od vašej krajiny/regiónu a platných právnych predpisov sa nižšie uvedené príklady môžu považovať za osobné údaje a/alebo sa môžu od vás zhromažďovať.

Osobné údaje a kontaktné údaje

 • Meno, dátum narodenia, štátne identifikačné údaje, podpis, fotografia
 • Adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa
 • Demografické údaje (napríklad pohlavie, rodinný stav, domácnosť, obvyklé miesto pobytu)
 • Používateľské meno, heslo, profil na sociálnej sieti
 • Poloha GPS

Informácie o transakciách a finančných účtoch

 • Finančné informácie (napríklad držiteľ účtu, číslo účtu, informácie o kreditnej/debetnej karte, informácie o financovaní/leasingu)
 • Informácie o transakciách (napríklad nákupy, história služieb, platby, sťažnosti, reklamácie)
 • Informácie o žiadosti o úver (ako sú aktíva, záväzky, príjem, povolanie, informácie o finančných výkazoch, aktuálne a predchádzajúce informácie o účtoch u nás, vybavenie a financovaná suma v dolároch, informácie o úveroch [vrátane úverového skóre], správy o akomkoľvek majetku, ktorý zabezpečuje váš záväzok voči nám)
 • Informácie o poistení (napríklad doklad o poistení)

Informácie o preferenciách a vzťahoch 

 • Informácie o preferenciách a vzťahoch (napr. typ obchodu, záujmy)
 • Informácie o obchodnej úlohe (napríklad povolanie, pracovná pozícia, kontaktné údaje, údaje o spoločnosti, história zamestnania)
 • Informácie o nehnuteľnosti, farme alebo podniku
 • Jazykové preferencie
 • Informácie o vašej interakcii s nami, autorizovanými predajcami a distribútormi a obchodnými partnermi
 • Podrobnosti o účtoch vedených u nás (napríklad nákupy, dopyty, zákaznícke účty, história záručných reklamácií, história platieb)

Informácie o počítači, zariadení, online službách, sociálnych médiách a internete

 • Aktivita v našich online službách (napríklad používateľské meno a heslo použité na prihlásenie, dátum/čas návštevy, podrobnosti o vyhľadávaní)
 • Identifikátor zariadenia použitého na prístup k našim online službám (napríklad model, sériové číslo, sledovanie používania)
 • Informácie o navštívených stránkach alebo obsahu v rámci online služieb
 • Profil v sociálnych médiách a komentáre (vrátane názorov a stanovísk), obrázky a iné informácie, ktoré zverejníte na diskusných fórach, v používateľských formulároch (vrátane sociálnych médií) alebo ako odpoveď na prieskumy
 • Informáciu o tom, či ste otvorili alebo prečítali naše oznámenia
 • Súbory cookie a iné technológie sledovania (pozri vyhlásenie o súboroch cookie)
 • Čas a trvanie používania online služieb, chybové hlásenia a údaje o výkone. Medzi zhromaždené informácie a údaje patrí vaša adresa internetového protokolu (IP) a informácie súvisiace s IP adresou
 • Typ a verzia operačného systému vášho zariadenia alebo webového prehliadača
 • Model hardvéru a iné jedinečné identifikátory zariadenia; a v niektorých prípadoch aj poloha vášho zariadenia. Tieto informácie sa môžu zaznamenávať, keď používate online služby

Citlivé alebo osobitné osobné údaje

 • Niektoré z osobných údajov, ktoré môžeme spracúvať v súvislosti s účelmi uvedenými v časti 3, sa môžu podľa platných právnych predpisov považovať za citlivé alebo osobitné osobné údaje. V niektorých krajinách/regiónoch sa tieto údaje nemusia zhromažďovať.

Zhromažďujeme aj údaje o strojoch, ktoré sa generujú, zhromažďujú alebo ukladajú vo výrobkoch alebo vybavení, alebo v hardvéri alebo zariadení, ktoré je s výrobkami alebo vybavením prepojené. Ďalšie informácie o tom, ako môžeme používať údaje o strojoch, nájdete vo vyhlásení o dátových službách a predplatnom spoločnosti John Deere. Medzi takéto údaje môže patriť licencia, registrácia, VIN, počet hodín umiestnenia, diagnostické údaje a údaje o používaní.

2. Ako zhromažďujeme osobné údaje

Osobné údaje zhromažďujeme z rôznych zdrojov vrátane: 

Informácie, ktoré zhromažďujeme priamo od vás:

Osobné údaje zhromažďujeme pri vašej interakcii s nami. Osobné údaje nám môžete poskytnúť elektronicky, písomne alebo ústne. Medzi bežné interakcie, pri ktorých nám poskytujete osobné údaje, patrí:

 • Registrácia k službe alebo jej nákup alebo nákup produktov a vybavenia
 • Registrácia účtu
 • Používanie našich online služieb vrátane našej webovej lokality
 • Registrácia k odberu spravodajcu
 • Kontaktovanie kvôli zákazníckemu servisu alebo registrácia vašej záruky
 • Žiadosť o financovanie
 • Odpoveď na prieskumy

Od tretích strán:

Osobné údaje o vás dostávame od tretích strán, ktoré nám ich poskytujú. Medzi tretie strany patria autorizovaní predajcovia a distribútori, dodávatelia, poskytovatelia poistenia, váš zamestnávateľ, úverové referenčné agentúry a orgány činné v trestnom konaní alebo štátne orgány.

Ak si kupujete alebo prenajímate tovar alebo služby na úver, osobné údaje o vás spravidla získavame od vás, úverových kancelárií, finančných inštitúcií a iných veriteľov, vášho zamestnávateľa a z verejne dostupných zdrojov v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi. Osobné údaje môžeme napríklad zhromažďovať od niektorých tretích strán, ako napríklad od vášho zamestnávateľa na potvrdenie údajov o vašom príjme, od veriteľov na potvrdenie vašej úverovej bonity a od úverových kancelárií na získanie úverovej správy, prípadne môžeme poveriť agenta, aby v našom mene zhromaždil informácie, alebo ak ste už v minulosti boli naším zákazníkom alebo ručiteľom iného nášho zákazníka, môžeme mať už existujúci súbor vašich osobných údajov.

Osobné údaje môžeme zhromažďovať aj od dodávateľov údajov tretích strán, ktorí naše súbory skvalitňujú a pomáhajú nám lepšie porozumieť našim zákazníkom:

 • ak si zakúpite niektorý z našich výrobkov alebo služieb prostredníctvom takýchto tretích strán,
 • ak pristupujete na stránky sociálnych médií, ako je napríklad Facebook, alebo ak v rámci online služieb komunikujete s funkciou sociálnych médií, ako je napríklad doplnok sociálnych médií (tlačidlo „páči sa mi to“ na Facebooku),
 • ak označíte naše stránky sociálnych médií ako „páči sa mi to“ alebo
 • ak sa pripojíte k našim komunitám

My (alebo tretie strany) používame súbory cookie a iné technologické nástroje na zhromažďovanie informácií o vašom počítači alebo zariadení a o vašom používaní webových lokalít a aplikácií spoločnosti John Deere a iných tretích strán. Ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v našom Vyhlásení o súboroch cookie v spodnej časti našej domovskej stránky.

3. Ako používame osobné údaje (ďalej len „účely“)

Osobné údaje budeme spracúvať, ak sme presvedčení, že máme vhodný právny základ. Medzi bežné právne základy a účely spracovania osobných údajov patria nasledujúce, pokiaľ sa neuplatňuje iný právny základ podľa požiadaviek zákonov špecifických pre danú krajinu alebo výrobok:

Spracovanie na plnenie zmluvných záväzkov:Osobné údaje spracúvame na splnenie našich zmluvných záväzkov voči vám. K spracúvaniu patrí:

 • zhromažďovanie a používanie osobných údajov na poskytovanie požadovaných výrobkov a služieb,
 • doručenie vami požadovaných tovarov a služieb,
 • súvisiace služby, ako je dodávka produktov, údržba, zákaznícka a produktová podpora a servis (vrátane záručného servisu), financovanie, leasing a úverové služby; a prevádzkovanie online služieb
 • posúdenie vašej úverovej bonity, v niektorých krajinách/regiónoch sa vykonáva prostredníctvom automatického rozhodovania,
 • servis a zhromažďovanie vášho účtu, odpovedanie na vaše súvisiace otázky, spracovanie vašej spätnej väzby a poskytovanie podpory,
 • poskytovanie všeobecných služieb zákazníkom a odpovedanie na vaše otázky a sťažnosti v súvislosti s našimi službami,
 • udržiavanie vášho prístupu k súvisiacim službám a aplikáciám,
 • zasielanie servisných oznámení týkajúcich sa údržby, dostupnosti, funkčnosti alebo iných záležitostí.

Spracúvanie na základe vášho súhlasu: Osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. K takémuto spracúvaniu môže patriť:

 • zdieľanie osobných údajov s našimi autorizovanými predajcami, distribútormi a/alebo obchodníkmi, aby vám mohli poskytnúť podporu pri nákupe výrobku alebo služby, alebo podľa inej dohody medzi vami a vaším predajcom/obchodníkom,
 • zdieľanie osobných údajov pri nákupe alebo prenájme tovaru alebo služieb na úver od autorizovaného predajcu alebo distribútora, obchodníka s multiúčelovými účtami spoločnosti John Deere Financial alebo od inej osoby, alebo keď súhlasíte s ručením za záväzky niekoho iného na základe takejto dohody,
 • zdieľanie osobných údajov s dodávateľmi,
 • zdieľanie osobných údajov s autorizovanými predajcami a distribútormi s cieľom poskytnúť marketingové informácie o produktoch a službách spoločnosti John Deere,
 • marketingové informácie o našich produktoch a službách a na identifikáciu tovarov a služieb, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať, a to aj od autorizovaných predajcov a distribútorov, dodávateľov a partnerov. Na marketingové účely vás budeme kontaktovať len podľa toho, čo ste schválili vo svojich marketingových preferenciách
 • Na správu lotérií, súťaží, vernostných programov a iných propagačných akcií, do ktorých sa prihlásite alebo do ktorých sa zapojíte, ako napríklad na plánovanie a organizovanie prehliadok prevádzok alebo našich atrakcií alebo na účasť na predstavovaní produktov a iných predajných výstavách
 • Na poskytovanie ďalších informácií, ktoré by vás mohli zaujímať, ako sú oznámenia, pripomenutia, servisné odstávky, programy na zlepšenie produktov a bulletiny technického servisu; novinky o spoločnosti John Deere, firemné časopisy (napríklad The Furrowa Homestead) a katalógy; a pozvánky na predajné výstavy, predstavenia produktov a iné podujatia

Spracúvanie na zaistenie súladu s právnymi predpismi:

 • Osobné údaje budeme spracúvať v súlade s platnými zákonmi alebo regulačnými požiadavkami, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť John Deere.

Spracovanie na základe nášho oprávneného záujmu. Osobné údaje môžeme spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu, a to vrátane nasledujúcich prípadov:

 • Monitorovanie, údržba a zlepšovanie nášho IT prostredia a aplikácií, ktoré používajú naši zákazníci a ktoré používame na správu našich služieb
 • V prípade potreby budeme spracúvať osobné údaje na účely prevencie trestnej činnosti alebo jej stíhania, napríklad pri podvodoch, a na uplatnenie právnych nárokov alebo obranu proti nim
 • Osobné údaje môžeme pseudonymizovať/anonymizovať s cieľom vytvoriť súpravy údajov, ktoré použijeme na naše obchodné účely vrátane vývoja nových produktov a služieb
 • Na vyhodnotenie vášho používania našich služieb s cieľom pomôcť nám pri vývoji nových produktov a služieb a pri vylepšovaní už existujúcich

4. Prečo spoločnosť John Deere zverejňuje osobné údaje

Osobné údaje zdieľame spôsobom a na účely opísané nižšie a v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a všetkými dokumentmi týkajúcimi sa konkrétnych transakcií, pokiaľ sme vás neinformovali inak alebo pokiaľ nie je spracovanie v rozpore s platnými právnymi predpismi:

 • V rámci skupiny John Deere Group, ak je takéto zdieľanie užitočné na poskytovanie našich služieb alebo produktov alebo na riadenie našich obchodných činností
 • S inými spoločnosťami, ktoré pre nás vykonávajú špecializované alebo odborné funkcie
 • S poskytovateľmi služieb tretích strán (ktorí pracujú podľa našich pokynov uvedených v písomnej zmluve s nami), aby nám pomohli poskytovať vám informácie, produkty alebo služby, vykonávať a riadiť naše podnikanie alebo riadiť a zlepšovať naše produkty alebo služby. Vaše osobné údaje poskytujeme týmto tretím stranám na vykonávanie služieb s prihliadnutím na príslušné zmluvné obmedzenia a bezpečnostné opatrenia. Patria sem poskytovatelia IT služieb, ktorí pomáhajú spravovať naše IT a back-office systémy a služby strojov vrátane internetových a softvérových služieb: hosting údajov, konverzia údajov a možnosti cloud computingu, správa a zabezpečenie účtov, testovanie, ladenie, hlásenie chýb a analýza používania, ako aj poskytovatelia mobilných telekomunikačných služieb
 • S regulačnými orgánmi a súdmi, na účely dodržiavania všetkých platných právnych predpisov, nariadení a pravidiel a požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní, regulačných a iných vládnych orgánov
 • S autorizovanými predajcami a distribútormi, aby vám mohli poskytnúť podporu. Tieto subjekty môžu používať vaše osobné údaje spôsobmi uvedenými vyššie v časti 3, „Ako používame osobné údaje“ alebo v súvislosti s produktmi a službami, ktoré dopĺňajú našu vlastnú ponuku produktov a služieb. Na tieto služby sa môžu vzťahovať osobitné zmluvné podmienky a pravidlá ochrany osobných údajov
 • S našimi partnermi, pridruženými spoločnosťami alebo inzerentmi môžeme zdieľať súhrnné, štatistické údaje alebo údaje o vzorcoch návštevnosti, aby ste mali k dispozícii personalizovanejšie ponuky
 • S online službami, ktoré môžu obsahovať zásuvné moduly alebo obsah tretích strán, ako napríklad Facebook (tlačidlo „páči sa mi to“), Twitter (tlačidlo „Zdieľať na Twitter“), LinkedIn alebo Google. Ďalšie informácie nájdete v našom Vyhlásení o súboroch cookie.
 • Ak v budúcnosti predáme alebo prevedieme celú našu spoločnosť alebo jej časť tretej strane, môžeme poskytnúť informácie potenciálnemu alebo skutočnému nadobúdateľovi našej spoločnosti alebo majetku, ktorý je treťou stranou

5. Súbory cookie a podobné technológie zhromažďovania údajov

Technickéinformácie, ktoré môžu taktiež predstavovať osobné údaje (typ prehliadača, operačný systém, IP adresa, názov domény), sa môžu zhromažďovať prostredníctvom súborov cookie a iných sledovacích technológií (napríklad transparentných súborov GIF). Ďalšie informácie nájdete v našom Vyhlásení o súboroch cookie v spodnej časti našej domovskej stránky.

V súvislosti s osobnými údajmi máte určité práva, ktoré podliehajú určitým výnimkám a závisia od vašej krajiny/regiónu a v niektorých prípadoch závisia od vykonávanej činnosti spracúvania. Ak vo svojej krajine/regióne, napríklad v EÚ/Spojenom kráľovstve, máte tieto práva a ak si želáte získať prístup k Osobným údajom, opraviť ich, aktualizovať, požiadať o vymazanie, požiadať o informácie, vzniesť námietku, požiadať o obmedzenie spracovania, požiadať o prenosnosť údajov, nepodliehať rozhodnutiam založeným výlučne na automatizovanom spracovaní alebo v súvislosti s osobnými údajmi inak konať, svoje práva môžete kedykoľvek uplatniť vyplnením nižšie uvedeného formulára žiadosti dotknutej osoby alebo kontaktovaním nás pomocou kontaktných údajov uvedených v časti 12 („Ako nás kontaktovať“) nižšie.

Formulár žiadosti dotknutej osoby –⁠ Spojené štáty >

Formulár žiadosti dotknutej osoby –⁠ Brazília >

Formulár žiadosti dotknutej osoby –⁠ Kanada >

Formulár žiadosti dotknutej osoby –⁠ Čína >

Formulár žiadosti dotknutej osoby –⁠ EÚ >

Formulár žiadosti dotknutej osoby –⁠ Južná Afrika >

Formulár žiadosti dotknutej osoby –⁠ Thajsko >

Ak sme osobné údaje spracúvali s vaším súhlasom, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu neovplyvní zákonnosť žiadneho spracúvania, ktoré sme vykonali pred vaším odvolaním, ani neovplyvní spracúvanie osobných údajov vykonávané na základe iných zákonných dôvodov spracúvania, ako je váš súhlas.

V prípade, že máte pochybnosti o tom, ako spracúvame osobné údaje, v niektorých krajinách/regiónoch máte právo podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu. Napriek tomu, že máte právo sa kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, prosíme vás, aby ste sa najskôr pokúsili všetky problémy vyriešiť s nami.

Ak chcete podať všeobecnú sťažnosť na ochranu osobných údajov, ktorá sa inak netýka vyššie uvedeného práva na ochranu osobných údajov, vyplňte formulár tu >

V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa osobných údajov, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti 12 nižšie. Pred tým, ako vám poskytneme vami požadované osobné údaje, si od vás na overenie vašej totožnosti a z bezpečnostných dôvodov môžeme vyžiadať dodatočné informácie. V súlade s platnými právnymi predpismi si vyhradzujeme právo účtovať poplatok v prípadoch povolených zákonom, napríklad ak je vaša žiadosť neopodstatnená alebo neprimeraná.

S prihliadnutím na právne a iné prípustné dôvody vynaložíme všetko primerané úsilie, aby sme vašej žiadosti vyhoveli bezodkladne alebo vás informovali v prípade, že na vybavenie vašej žiadosti potrebujeme ďalšie informácie. Vašej žiadosti nemusíme byť schopní vždy vyhovieť v plnom rozsahu, napríklad ak by to malo vplyv na povinnosť zachovávať mlčanlivosť, ktorú máme voči iným osobám, alebo ak sme podľa zákona povinní žiadosť vybaviť iným spôsobom.

V niektorých krajinách/regiónoch sa môžete odhlásiť z odberu marketingových a propagačných správ od nás prostredníctvom príslušného prepojenia alebo písomne prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti 12 nižšie. Ak dostávate našu e-mailovú komunikáciu, môžete sa odhlásiť aj kliknutím na prepojenie na zrušenie odberu, ktoré je súčasťou každého e-mailu. Pripomíname, že od nás môžete naďalej dostávať komunikácie týkajúce sa transakcií a účtov.

Uplatnenie týchto práv (napríklad vymazanie, vznesenie námietky, obmedzenie alebo odmietnutie či odvolanie súhlasu so spracovaním) nám v niektorých prípadoch môže znemožniť dosiahnutie účelov uvedených v časti 3 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

7. Bezpečnosť informácií a údajov

Zaviedli sme a dodržiavame primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, zásady a postupy na zníženie rizika náhodného zničenia alebo straty, neoprávneného zverejnenia alebo prístupu k osobným údajom. Ďalšie informácie o našom programe kybernetickej bezpečnosti nájdete v našej najnovšej správe o udržateľnosti spoločnosti alebo nás kontaktujte spôsobom uvedeným nižšie v časti 12.

8. Uchovávanie údajov

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na účely, na ktoré boli zhromaždené, spôsobom vysvetleným v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo v akomkoľvek dokumente týkajúcom sa konkrétnej transakcie. Za určitých okolností môžeme osobné údaje uchovávať dlhšie, napríklad ak to od nás vyžadujú právne, regulačné, daňové alebo účtovné požiadavky. Za špecifických okolností môžeme osobné údaje uchovávať dlhšie, aby sme v prípade akýchkoľvek sťažností alebo námietok mali presný záznam o vašich transakciách s nami, alebo ak sa odôvodnene domnievame, že hrozí súdny spor týkajúci sa vašich osobných údajov alebo transakcií. Osobné údaje uchovávame v súlade s naším plánom uchovávania záznamov a v súlade s platnými právnymi ustanoveniami. V súlade s naším plánom uchovávania záznamov a v súlade s platnými zákonnými požiadavkami vymažeme a/alebo anonymizujeme osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné.

9. Celosvetový prenos osobných údajov

Spoločnosť John Deere pôsobí na globálnej úrovni. Osobné údaje sa preto môžu prenášať a uchovávať v krajinách po celom svete vrátane Európskej únie („EÚ“), Spojených štátov amerických, Brazílie, Indie a ďalších krajín, v ktorých má spoločnosť John Deere pobočky, autorizovaných predajcov a distribútorov alebo poskytovateľov služieb. Tieto miesta majú často odlišné normy ochrany údajov. Uvedomujeme si tieto rozdiely a pri prenose osobných údajov do iných krajín budeme tieto údaje chrániť tak, ako je uvedené nižšie v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo ako vám bolo oznámené v okamihu zhromažďovania údajov.

Spoločnosť John Deere podnikne príslušné kroky, aby zabezpečila, že prenosy Osobných údajov budú v súlade s platnými právnymi predpismi a starostlivo spravované s cieľom chrániť vaše práva a záujmy v oblasti ochrany osobných údajov. Pre členov skupiny John Deere Group sme vytvorili a zaviedli súbor záväzných podnikových pravidiel (ďalej len „ZPP“) pre EÚ, ktoré podľa orgánov EÚ na ochranu údajov poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame na celom svete. Kópia našich ZPP je k dispozícii tu.

Vo všetkých ostatných krajinách mimo EÚ boli pri prenose osobných údajov medzi členmi skupiny John Deere Group zavedené primerané opatrenia, ako sú štandardné zmluvné doložky, certifikáty, kódexy správania alebo iné platné mechanizmy prenosu údajov. Naše interné zásady a kódexy správania vyžadujú tiež dodržiavanie všetkých platných zákonov a nariadení o ochrane osobných údajov.

Ak osobné údaje prenášame mimo spoločnosti John Deere alebo tretím stranám, ktoré pomáhajú poskytovať naše produkty a služby, požadujeme od nich zmluvné záväzky o ochrane osobných údajov. Niektoré z týchto záruk sú všeobecne uznávanými podmienkami prenosu údajov, napríklad štandardné zmluvné doložky EÚ.

Ak dostaneme žiadosti o informácie od orgánov činných v trestnom konaní alebo regulačných orgánov, tieto žiadosti pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov starostlivo overujeme a následne osobné údaje poskytujeme len v primeranom rozsahu.

Ak chcete vedieť viac o tom, ako využívame poskytovateľov služieb, a o ochranných opatreniach, ktoré sme zaviedli na zabezpečenie primeranej ochrany osobných údajov pri prenose (vrátane kópie príslušných zmluvných záväzkov), môžete nás kontaktovať, ako je uvedené vyššie.

10. Ochrana osobných údajov detí

Webové lokality a aplikácie spoločnosti John Deere nie sú určené deťom a mladistvým a od detí mladších ako 18 rokov žiadne osobné údaje vedome priamo nezhromažďujeme. Ak sa domnievate, že spracúvame údaje týkajúce sa dieťaťa, kontaktujte nás prostredníctvom údajov uvedených nižšie v časti "Ako nás kontaktovať" a my tieto údaje prešetríme a obmedzíme.

11. Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie môžeme priebežne aktualizovať, aby zohľadňovalo nové alebo iné postupy ochrany osobných údajov. Ak vykonáme zmeny, v spodnej časti tohto vyhlásenia sa zmení dátum v časti „Posledná aktualizácia“.

12. Ako nás kontaktovať/Spoloční správcovia

Obráťte sa na nás, ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa našich postupov ochrany osobných údajov alebo tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Sú tu uvedené aj nami menované osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov (alebo obdobné orgány).

Ak sa nachádzate v:

Kontaktné údaje:

Spojené štáty americké a krajiny, ktoré nie sú uvedené nižšie

Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
One John Deere Place
Moline, IL 61265, USA

PrivacyManager@JohnDeere.com

Ďalšie informácie o právach na ochranu osobných údajov v Kalifornii nájdete na adrese www.deere.com.

Formulár žiadostí týkajúcich sa práv subjektu údajov

Argentína

PrivacyManager@JohnDeere.com

Austrália a Nový Zéland

John Deere Limited (Austrália)
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132

Austrália: 1800-800-981

Nový Zéland: 0800-303-100

PrivacyManager@JohnDeere.com

Brazília

PrivacyManager@JohnDeere.com

Formulár žiadostí týkajúcich sa práv subjektu údajov

Kanada

Hlavný úradník pre ochranu súkromia

John Deere Canada ULC

P.O. Box 1000

Grimsby, Ontario, L3M 4H5

CanadaPrivacyManager@JohnDeere.com

Hlavný úradník pre ochranu súkromia

John Deere Financial

P.O. Box 1000

Grimsby, Ontario, L3M 4H5

CanadaPrivacyManager@JohnDeere.com

Čína

PrivacyManager@JohnDeere.com

Formulár žiadostí týkajúcich sa práv subjektu údajov

Európska únia alebo Európsky hospodársky priestor a Spojené kráľovstvo

Úradník pre ochranu osobných údajov EEA/UK
John Deere GmbH & Co. KG
John-Deere-Str. 70, 68163
Mannheim, Nemecko

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com

Formulár žiadostí týkajúcich sa práv subjektu údajov

Mexiko

PrivacyManager@JohnDeere.com

Rusko

PrivacyManager@JohnDeere.com

Južná Afrika

John Deere (Pty) Ltd

Úradník pre osobné údaje

38 Oscar Street, Hughes Ext. 47

Boksburg

1459

Južná Afrika

manirebone@johndeere.com

Formulár žiadostí týkajúcich sa práv subjektu údajov

Thailand

John Deere (Thailand) Limited
No. 90 CW Tower, 32nd Floor, Unit A3202
Ratchadapisek Road, Huai Kwang Sub-district
Huai Kwang District, Bangkok 10310 Thailand
Attn: Nattakorn Jitsuttanapol,
Controller
Email: Jitsuttanapolnattakorn@johndeere.com
Tel: +662 676 9717

Data Subject Rights Request Form

WIRTGEN GROUP Companies

WIRTGEN GROUP

Pobočka spoločnosti John Deere GmbH & Co. KG

Reinhard-Wirtgen-Str. 2,

D-53578 Windhagen

data.protection@wirtgen-group.com

Definície

Osobné údaje sú definované podľa platného zákona. Spravidla ide o akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“). Identifikovateľnou fyzickou osobou sa často rozumie osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje atď.

V Južnej Afrike a v Argentíne sú osobné údaje právnických osôb chránené aj platnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Pri spracúvaní takýchto osobných údajov v Južnej Afrike a v Argentíne ich budeme spracúvať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Spracúvanie je definované podľa platných právnych predpisov, pričom zahŕňa okrem iného činnosti, ako je zhromažďovanie, ukladanie, používanie, prístup, zmena, vymazanie, zničenie alebo zdieľanie údajov.

Údaje o stroji sú údaje generované, zhromažďované alebo uložené vo vašom vybavení alebo v akomkoľvek hardvéri alebo zariadení, ktoré je s vaším vybavením prepojené.

Platné právne predpisy sú všetky relevantné a platné zákony, pravidlá, nariadenia, vyhlášky, štatúty, ustanovenia, príkazy, mandáty a uznesenia týkajúce sa bezpečnosti údajov, ochrany údajov, súkromia a/alebo spracovania osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na skupinu John Deere Group.

Správcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, úrad alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

Subjekt skupiny John Deere, s ktorým ste v primárnom vzťahu, je správcom osobných údajov získaných od fyzických osôb v rozsahu tohto vyhlásenia. Tento subjekt sa môže meniť v závislosti od situácie.  Môže to byť subjekt, ktorý s vami alebo vaším zamestnávateľom uzavrel zmluvu o poskytovaní služieb/dodávok; subjekt, ktorý vám poskytol marketingové a propagačné materiály a oznámenia; primárny subjekt v krajine, ktorý prevádzkuje webovú lokalitu spoločnosti John Deere, ktorú ste navštívili; subjekt, ktorý spravuje miestne prevádzky, ktoré ste navštívili; subjekt, ktorý (spolu)organizoval podujatie atď.

Ak je za spracúvanie zodpovedný viac ako jeden subjekt, napríklad: keď dva subjekty skupiny John Deere spoločne podpíšu obchodnú zmluvu s vašou spoločnosťou, tieto subjekty sú spoločne zodpovedné za zákonnosť konkrétnej spracovateľskej činnosti („spoloční správcovia“).

V niektorých prípadoch môžu vaše osobné údaje spracúvať viaceré subjekty skupiny John Deere ako nezávislí správcovia.  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa správcovstva, neváhajte nás kontaktovať (kontaktné informácie nájdete v časti 12).

Dodatok o ochrane osobných údajov v Austrálii a na Novom Zélande

Vyhlásenia o ochrane osobných údajov pre Kaliforniu a iné štáty USA

Dodatok pre Čínu

Last Updated: April 23, 2024