Podnikové vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti John Deere

Toto podnikové vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti John Deere (ďalej ako „vyhlásenie“) sa vydáva v mene subjektov uvedených nižšie ako „prevádzkovatelia údajov“ v tabuľke na konci tohto vyhlásenia (každý, samostatne ako „John Deere“ „my“ alebo „nám/nás“). Toto vyhlásenie je určené osobám, s ktorými vzájomne komunikujeme, vrátane návštevníkov alebo používateľov našich webových stránok, aplikácií (webových alebo mobilných) alebo služieb online (ďalej ako „služby online“), aktuálnych a potenciálnych zákazníkov, manažmentu a personálu korporátnych zákazníkov a predajcov, manažmentu a personálu autorizovaných predajcov značky John Deere, návštevníkov našich zariadení, múzeí a atrakcií a iných príjemcov našich služieb. V tomto vyhlásení označujeme osoby, ktorých osobné údaje sa spracovávajú, ako „vy“.

Spoločnosť John Deere bude vo svojej úlohe prevádzkovateľa údajov spracovávať informácie o vás v papierovej a elektronickej forme označené ako „osobné údaje“. Osobné údaje sa budú zhromažďovať priamo od vás, takéto údaje budeme zhromažďovať interne a v niektorých prípadoch tieto údaje zhromaždíme od príslušných tretích strán.

Osobné údaje sa zdieľajú s členmi skupiny John Deere Group (pozrite si tiež časť 4 nižšie). Zoznam spoločností patriacich do skupiny John Deere Group je k dispozícii na adrese https://www.deere.com/en/our-company/about-john-deere/worldwide-locations/. Spoločnosti patriace do skupiny John Deere Group môžu spoločne spracovávať osobné údaje v niektorých prípadoch (pozrite si tiež časť 3 nižšie).

Vyhlásenia o ochrane osobných údajov pre konkrétne krajiny alebo produkty sa môžu vzťahovať na konkrétne produkty a služby ponúkané spoločnosťou John Deere a tie môžu byť prístupné v ponuke „Informácie pre konkrétnu krajinu alebo produkt“. Pre ilustráciu, finančné produkty a služby sú poskytované okrem iného bankou John Deere Bank S.A., ktorá vo všeobecnosti vyžaduje zhromažďovanie dodatočných alebo odlišných kategórií a údajov. John Deere GmbH & CO KG tiež ponúka množstvo údajových služieb a predplatných.

Produkty značky John Deere sa distribuujú prostredníctvom siete autorizovaných predajcov a distribútorov. Väčšinu týchto predajcov a distribútorov tvoria nezávisle vlastnené a prevádzkované podniky, ktoré môžu mať vlastné vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Podnikové vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti John Deere

1. Typy spracovávaných osobných údajov

Medzi kategórie vašich osobných údajov, ktoré spracovávame, patria:

Osobné údaje, napríklad vaše meno, preferované meno, priezvisko, prezývka, dátum narodenia, používateľské meno, heslo a iné spôsoby overenia, vládne identifikátory, podpisy a fotky.

Kontaktné informácie, napríklad adresa, doručovacia alebo poštová adresa, telefónne číslo, informácie z profilu na sociálnych médiách a e-mailová adresa.

Informácie týkajúce sa práce, napríklad odvetvie, pozícia, obchodné aktivity, aktuálni a bývalí zamestnávatelia, vzťah k zákazníkovi alebo tretej strane (napr. predajca, dodávateľ) adresa práce, telefónne číslo do práce, pracovný profil na sociálnych médiách a pracovná e-mailová adresa.

Informácie o transakciách alebo finančných účtoch, napríklad fakturačná adresa, bankový účet, čísla bankového účtu a smerovacie čísla, informácie o kreditnej alebo debetnej karte, bezpečnostný kód a dátum vypršania platnosti, meno a podrobnosti držiteľa karty alebo účtu, záznamy o pokynoch, informácie o druhej zmluvnej strane a informácie o financovaní a lízingových aktivitách týkajúcich sa zariadenia. Ak je to povolené alebo vyžadované zákonom, môžeme požiadať o vládou vydanú identifikáciu.

Informácie, ktoré uverejníte na tabuli so správami, v používateľských formulároch (vrátane sociálnych médií) alebo ako odpoveď v prieskumoch, napríklad používateľské mená, podrobnosti z profilu na sociálnych médiách, komentáre (vrátane zobrazení a názorov), fotky a iné informácie.

Informácie o preferenciách a vzťahoch, ktoré nám pomáhajú pochopiť, kto ste a čo chcete, aby sme vám mohli ponúknuť produkty a služby, ktoré vás môžu zaujímať, napríklad majetok, farma alebo obchodné informácie, vaša poloha vo všeobecnosti, preferencie a preferovaný jazyk. Zahŕňa to taktiež informácie o vašej komunikácii s nami, našimi predajcami a obchodnými partnermi a podrobnosti o účtoch s nami vrátane nákupov, požiadaviek, zákazníckych účtov, histórie uplatňovania záruky a histórie platieb.

Informácie o používaní, napríklad podrobnosti o produktoch a službách, špecifikácie hardvéru a operačného systému, verzia softvéru, údaje o výkone a štatistiky, informácie z denníka, informácie o používaní zariadení a aplikácií (a produktov a služieb) a diagnostické údaje.

Automaticky zhromaždené informácie, napríklad informácie o navštívených stránkach alebo obsahu služieb online, či ste otvorili alebo ste si prečítali našu komunikáciu, existencia súborov cookie a iných technológií, čas a trvanie používania služieb online, správy o chybách a údaje o výkone. Zhromaždené informácie a údaje zahŕňajú vašu adresu internetového protokolu (IP) (a informácie týkajúce sa tejto adresy IP), typ a verziu operačného systému vášho zariadenia alebo webový prehliadač, model hardvéru, ID zariadenia alebo identifikátor akéhokoľvek zariadenia používaného na prístup k službám online a iné jedinečné identifikátory zariadenia a, v niektorých prípadoch, polohu vášho zariadenia. Táto informácia sa môže zaznamenať, keď používate služby online.

Citlivé osobné údaje: Niektoré z osobných údajov, ktoré môžeme spracovávať v súvislosti s účelmi v časti 2, sa môžu považovať za citlivé osobné údaje podľa príslušných zákonov o ochrane osobných údajov, ktoré (podľa definície príslušného zákona o ochrane osobných údajov) zahŕňajú údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenia alebo členstvo v odborových zväzoch, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa prirodzeného sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie danej osoby. Niektoré osobné údaje môžu okrem toho obsahovať informácie o trestných obvineniach a činoch.

2. Zdroje spracovávaných osobných údajov

Vaše osobné údaje zhromažďujeme z rôznych zdrojov vrátane nasledujúcich:

Informácie, ktoré zhromažďujeme priamo od vás: Osobné údaje sa vo všeobecnosti zhromažďujú, keď nám ich poskytnete (elektronicky, písomne alebo ústne). Keď s nami komunikujete, požiadame vás o údaje a informácie (napr. osobné údaje, kontaktné informácie, informácie o transakciách), napríklad pri prihlásení k službám alebo zakúpení služieb alebo produktov, zadávaní informácií o našich službách online, registrácii účtu pre naše služby online, navštívení našich zariadení, prihlásení na odber noviniek, kontaktovaní nás na účely zákazníckeho servisu, pri nakupovaní, registrácii na školenie, žiadosti o financovanie, odpovedaní na prieskumy, registrácii kvôli záruke alebo pri inej komunikácii s nami.

Informácie, ktoré zhromažďujeme interne: Zhromažďujeme, pozorujeme alebo získavame informácie o vás, napríklad prostredníctvom vašej komunikácie s nami (napr. informácie o preferenciách a vzťahoch), v bežnom priebehu nášho vzťahu s vami alebo keď používate naše produkty alebo služby (napr. informácie z používania produktov a služieb, automaticky zhromažďované informácie). Osobné údaje zhromažďujeme alebo získavame, keď navštevujete alebo používate akékoľvek z našich služieb online. My (alebo tretie strany) používame súbory cookie a iné technologické nástroje na zhromažďovanie informácií o vašom počítači alebo zariadení a vašom používaní služieb online (napr. automaticky zhromažďované informácie). Ďalšie informácie o súboroch cookie a iných technológiách nájdete v časti 5, „Súbory cookie a podobné technológie na zhromažďovanie informácií“.

Informácie zhromaždené od tretích strán: Osobné údaje o vás dostávame od tretích strán, ktoré nám ich poskytujú. Sú to napríklad členovia skupiny John Deere Group, naši zákazníci, autorizovaní predajcovia John Deere, váš zamestnávateľ, úverové referenčné agentúry alebo orgány činné v trestnom konaní či vládne orgány (napr. osobné údaje, kontaktné informácie, informácie týkajúce sa práce, informácie o transakciách alebo finančných účtoch). Osobné údaje o vás dostávame aj od tretích strán, keď si zakúpite ktorýkoľvek z našich produktov alebo služieb prostredníctvom takýchto tretích strán (napr. autorizovaných predajcov spoločnosti John Deere).

Verejne dostupné informácie: Zhromažďujeme o vás osobné údaje (napr. informácie o preferenciách a vzťahoch), ktoré sú verejne dostupné (napr. informácie o konečnom majiteľovi zákazníka, podrobnosti o spoločnosti a podniku, finančné informácie) alebo informácie, ktoré zverejníte, od dodávateľov údajov tretích strán, ktorí vylepšujú naše súbory a pomáhajú nám lepšie porozumieť našim zákazníkom, alebo zo stránok sociálnych médií, ako je napríklad Facebook, ak pracujete s funkciou sociálnych médií na službách online, ako napríklad zásuvný modul sociálnych médií (tlačidlo „Páči sa mi to“ na Facebooku), ak ste označili, že sa vám páčia naše stránky na sociálnych médiách alebo sa zapájate do našich komunít. Ak s nami komunikujete prostredníctvom sociálnych médií, môžete nám povoliť prístup k informáciám na vašom profile na sociálnych médiách.

3. Účely spracovania osobných údajov (ďalej ako „účely“)

Osobné údaje sa spracovávajú na tieto účely a na týchto právnych základoch (právne základy pre spracovanie). V prípade potreby upozorníme v čase zhromažďovania údajov na to, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a či ste povinní poskytnúť osobné údaje a možné následky neposkytnutia týchto údajov:

a) Služby zákazníkom: Poskytovať požadované produkty a služby, pre súvisiace služby, ako je dodávka produktov, údržba, podpora zákazníkov a produktov a servis (vrátane záručného servisu), financovanie, lízing a úverové služby a riadenie služieb online.

To zahŕňa spracovanie osobných údajov na: Vykonávanie úloh potrebných na spracovanie a splnenie požiadaviek alebo objednávok, napríklad reakcie na požiadavky o ďalšie informácie alebo cenové ponuky (buď priamo alebo prostredníctvom autorizovaného predajcu značky John Deere), overovanie identity jednotlivca (alebo identifikáciu zástupcu) na účel udelenia prístupu do obchodného účtu zákazníka, overovanie spôsobilosti pre motivačné programy, spracovanie registrácií produktov a poskytovanie požadovaných tovarov a služieb (vrátane sprostredkovania objednávky a procesu doručenia medzi vami a autorizovaným predajcom značky John Deere), aktiváciu softvéru a zariadení, ktoré vyžadujú aktiváciu, spravovanie vášho účtu (účtov) a spracovanie platieb za tovary a služby, uzatváranie a vykonávanie zmlúv, spracovanie žiadostí o záruku a poskytovanie záručných služieb, poskytovanie programov predĺženej záruky a servis vrátane riadenia servisných zmlúv a fakturácie, registrácia a zriaďovanie účtu v službách online vrátane zriadenia a spravovania používateľského účtu a poskytovanie služieb online a ich funkcií vrátane riadenia a spravovania služieb online, poskytovania obsahu a komunikácie s vami v službách online.

Spracovanie je opodstatnené na základe zákonných ustanovení, podľa ktorých (1) spracovanie je nevyhnutné v súvislosti s akoukoľvek zmluvou, ktorú s nami môžete uzavrieť (vrátane Podmienok používania týkajúcich sa služieb online) alebo na podniknutie krokov pred uzavretím zmluvy s nami, (2) spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej alebo štatutárnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje, (3) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti John Deere, člena skupiny John Deere Group alebo tretích strán (napr. predajcov alebo obchodného zákazníka) pri poskytovaní služieb zákazníkom, podpory produktov a zákazníkov, školení a iných vzdelávacích podujatí a oznamovaní relevantných informácií o aktualizáciách produktov a vylepšeniach a vylepšeniach produktov (do takej miery, do akej takéto oprávnené záujmy nenarúšajú vaše záujmy alebo základné práva a slobody) alebo (4) spracovanie prebieha s vaším súhlasom.

b) Produktová a zákaznícka podpora: Na poskytovanie podpory produktov a služieb, spravovanie vzťahov so zákazníkmi, predajcami a dodávateľmi, na diagnostiku a opravy, komunikáciu a bezpečnosť produktov a spravovanie tovaru stiahnutého z predaja.

Ako súčasť poskytovania služieb a podpory používame systém riadenia vzťahov so zákazníkom (osobné údaje, kontaktné informácie, preferencie a informácie o vzťahu, verejne dostupné informácie) na vyhľadávanie záväzkov, uisťujeme sa, že kontaktné informácie sú aktuálne, získavame komplexné zobrazenie obchodných činností s vami (a vašou spoločnosťou), zabraňujeme duplikovaniu komunikácie o podobných témach, poskytujeme predaj a podporu a reagujeme na každú komunikáciu alebo požiadavku od vás.

To zahŕňa spracovanie osobných údajov na: Poskytovanie školení a iných vzdelávacích podujatí pre zákazníkov a personál zákazníkov, predajcov a personál predajcov a dodávateľov a personál dodávateľov, poskytovanie pravidelnej údržby a podpory produktov a služieb (vrátane aktualizácií softvéru), reagovanie na požiadavky od predajcov o technickú podporu pri identifikácii problému s produktom alebo službou a ostatné diagnostiky a poskytovanie komunikácie súvisiacej s produktmi alebo službami vrátane informácií o službách, potvrdení, oznámení, aktualizácií, podpory a administratívnych správ a poskytovanie informácií o bezpečnosti alebo právnych dôvodoch, napríklad o tovare stiahnutom z predaja a bezpečnostnej komunikácii.

Spracovanie je opodstatnené na základe zákonných ustanovení, podľa ktorých (1) spracovanie je nevyhnutné v súvislosti s akoukoľvek zmluvou, ktorú s nami môžete uzavrieť (vrátane Podmienok používania týkajúcich sa služieb online), alebo na podniknutie krokov pred uzavretím zmluvy s nami, (2) spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej alebo štatutárnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje (napr. oznamovanie a spravovanie tovaru stiahnutého z predaja), (3) spracovanie je nevyhnutné na účely spoločnosti John Deere, člena skupiny John Deere Group, alebo oprávnených záujmov tretej strany (napr. predajca alebo obchodný zákazník) pri poskytovaní služieb zákazníkom, podpory produktov a zákazníkov, školení a iných vzdelávacích podujatí a oznamovanie relevantných informácií o aktualizáciách produktov a vylepšeniach a vylepšeniach produktov (do takej miery, do akej takéto oprávnené záujmy neprekážajú vašim záujmom alebo základným právam a slobodám) alebo (4) spracovanie prebieha s vaším súhlasom.

c) Reklama: Na poskytnutie komunikácie a ponúk produktov a služieb od spoločnosti John Deere, členov skupiny John Deere Group alebo našich predajcov, dodávateľov a partnerov vrátane ponúk na základe vašich záujmov, osobných a obchodných vlastností a lokality.

My (alebo tretie strany, napríklad autorizovaný predajca John Deere) môžeme posielať tieto komunikácie a ponuky prostredníctvom e-mailu, pošty, online (vrátane poskytnutia reklamy a obsahu prispôsobeného pre vás v službách online), platforiem sociálnych médií, textovej správy, oznámení push a iných prostriedkov. V súvislosti s marketingom na platformách sociálnych médií môžu byť platformám sociálnych médií poskytnuté informácie o pseudonymoch (šifrovaný hash osobných údajov alebo kontaktných informácií), aby sa dal priradiť váš účet na sociálnych médiách a bolo možné zobrazovať vám na danej platforme reklamu. Ako je podrobne opísané v časti 5, my (alebo tretie strany) používame súbory cookie a iné podobné technológie, ktoré nám umožňujú prispôsobiť služby online alebo umiestňovať reklamy vzhľadom k vašim záujmom na webových stránkach tretích strán.

To zahŕňa spracovanie osobných údajov na: Vytváranie reklamných a marketingových programov pomocou informácií (osobné údaje, kontaktné informácie, preferencie a informácie o vzťahoch, informácie o používaní, automaticky zhromaždené informácie) na navrhovanie produktov a služieb, o ktoré môžete mať záujem, a to online a offline, a používanie informácií (osobné údaje, informácie o používaní, automaticky zhromaždené informácie) na prispôsobenie služieb online a zabezpečenie relevantnejších služieb online vzhľadom k vašim záujmom.

Spracovanie je oprávnené na základe zákonných ustanovení, podľa ktorých (1) spracovanie je potrebné na účely oprávnených záujmov spoločnosti John Deere, člena skupiny John Deere Group alebo tretej strany (napr. predajcu) pri vykonávaní marketingu, vyhľadávaní a získavaní nových zákazníkov, spoznávaní preferencií pre lepšie prispôsobenie ponúk a ponúkanie produktov a služieb, ktoré spĺňajú potreby (perspektívneho) zákazníka (do takej miery, do akej takéto oprávnené záujmy neprekážajú vašim záujmom alebo základným právam a slobodám) alebo (2) spracovanie prebieha s vaším súhlasom.

d) Prieskumy a propagačné podujatia: Na spravovanie stávok, súťaží, vernostných programov a iných propagačných podujatí, do ktorých sa zaregistrujete alebo na ktorých sa podieľate, napr. plánovanie a organizovanie prehliadok zariadení alebo našich atrakcií ako člena skupiny John Deere Group, alebo účasť na uvádzaní produktov a iných obchodných výstavách.

Spracovanie je opodstatnené na základe zákonných ustanovení, podľa ktorých (1) spracovanie je nevyhnutné v súvislosti s akoukoľvek zmluvou, ktorú s nami môžete uzavrieť (vrátane Podmienok používania týkajúcich sa propagačného podujatia), alebo na podniknutie krokov pred uzavretím zmluvy s nami, (2) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti John Deere alebo člena skupiny John Deere Group pri poskytovaní marketingu, prieskumov a služieb a získavaní (perspektívnych) zákazníkov (do takej miery, do akej takéto oprávnené záujmy neprekážajú vašim záujmom alebo základným právam a slobodám) alebo (3) spracovanie prebieha s vaším súhlasom.

e) Ďalšie komunikácie: Na poskytovanie ďalších informácií, ktoré vás môžu zaujímať, napríklad oznámenia, pripomenutia, výpadky služieb, programy na zlepšenie produktu a brožúrky o technických službách, novinky o spoločnosti John Deere alebo členoch skupiny John Deere Group, časopisy spoločnosti (napríklad The Furrow a Homestead), katalógy a pozvánky na obchodné výstavy, predstavenia produktov a iné podujatia.

Spracovanie je opodstatnené na základe zákonných ustanovení, podľa ktorých (1) spracovanie je nevyhnutné v súvislosti s akoukoľvek zmluvou, ktorú s nami môžete uzavrieť (vrátane Podmienok používania týkajúcich sa odoberania našich publikácií) alebo na podniknutie krokov pred uzavretím zmluvy s nami, (2) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti John Deere, člena skupiny John Deere Group alebo tretej strany (napr. predajcu) pri poskytovaní marketingu, prieskumov, získavaní nových zákazníkov, poskytovaní služieb a posielaní noviniek (perspektívnym) zákazníkom, napríklad aktualizácie produktov a vylepšenia a ďalšie informácie o produktoch a službách (do takej miery, do akej takéto oprávnené záujmy neprekážajú vašim záujmom alebo základným právam a slobodám) alebo (4) spracovanie prebieha s vaším súhlasom.

f) Výskum, Zlepšenie produktov a služieb: Na identifikáciu a nájdenie problémov s existujúcimi produktmi a službami, pochopenie ako sa naše produkty a služby používajú, analýzu efektivity reklamy, vykonávanie prieskumu, zlepšovanie produktov a služieb a rozvoj nových produktov a služieb (vrátane používania informácií poskytnutých pod pseudonymom alebo anonymne).

To zahŕňa spracovanie osobných údajov na: Meranie veľkosti publika a reakcie zákazníkov; odosielanie prieskumov o skúsenostiach, povolenie účasti v online a offline výskumných paneloch a analýza reakcií, vyhodnotenie výkonu a prevádzky testovacích a vyrobených produktov a služieb (vrátane informácií o využití), kontrolovanie poruchových kódov a iných prevádzkových údajov zo strojov, uplatňovania záruky a technických požiadaviek na pomoc od predajcu na zistenie problémov s produktmi alebo službami (vrátane bezpečnostných problémov), zlepšenie produktov a služieb a vývoj nových produktov a služieb, zlepšenie výkonu, riešenie chýb a vylepšovanie služieb online (napr. pomocou prehľadávania informácií z návštev služieb online a ako sa pohybujete v službách online, aby sme ich urobili intuitívnejšie).

Spracovanie je odôvodnené na základe zákonných ustanovení, podľa ktorých (1) spracovanie je nevyhnutné v súvislosti s akoukoľvek zmluvou, ktorú s nami môžete uzavrieť (vrátane Podmienok používania týkajúcich sa služieb online) alebo vykonanie krokov pred uzavretím zmluvy s nami, (2) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti John Deere alebo člena skupiny John Deere Group pri identifikácii problémov s jej produktmi a službami, uskutočňovaní výskumu a vytváraní analýz, zlepšovaní produktov a služieb a vývoji nových produktov a služieb (v rozsahu, v akom takéto oprávnené záujmy neporušujú vaše záujmy alebo základné práva a slobody), (3) spracovanie je nevyhnutné na ochranu životných záujmov jednotlivca (napr. identifikácia bezpečnostných problémov), (4) spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje (napr. bezpečnosť produktov, stiahnutie výrobkov z predaja) alebo (5) spracovanie prebieha s vaším súhlasom.

g) Fyzická bezpečnosť: Na zavedenie a udržanie fyzickej bezpečnosti, správu prístupu do zariadení a kontrolu prístupu do zariadení v prípade nehody alebo podľa potreby, aby sa vyšetril neoprávnený prístup, strata alebo krádež.

To zahŕňa spracovanie osobných údajov na: Vytvorenie a správu ID používateľov, odznakov, kľúčov a iných metód riadenia prístupu, prostredníctvom ktorých majú jednotlivci príslušné povolenie pred vstupom do zariadení spoločnosti John Deere alebo člena skupiny John Deere Group (napr. riadenie prístupu a zabránenie neoprávnenému prístupu) a sledovanie zariadení spoločnosti John Deere alebo člena skupiny John Deere Group (vrátane prostredníctvom používania uzavretého televízneho okruhu a iných typov kamier) na ochranu ľudí a ochranu proti krádeži, vandalizmu a poškodeniu majetku spoločnosti John Deere alebo člena skupiny John Deere Group. To tiež zahŕňa spracovanie záznamov o prístupe do zariadení alebo na miesta vyžadujúce oprávnenie (napr. záznam o vstupe a výstupe jednotlivcov) na dostatočné preskúmanie akéhokoľvek neoprávneného vstupu, akejkoľvek straty alebo krádeže.

Spracovanie je odôvodnené na základe zákonných ustanovení, podľa ktorých (1) spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje, (2) spracovanie je nevyhnutné v záujme ochrany životne dôležitých záujmov jednotlivca, (3) je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti John Deere alebo člena skupiny John Deere Group na zaistenie fyzickej a elektronickej bezpečnosti nášho podnikania, priestorov a aktív (t. j. primerane chrániť a brániť jeho majetok (napr. fyzické alebo duševné vlastníctvo) a dostatočne preskúmať každý neoprávnený prístup, stratu alebo krádež a poskytnúť fyzickú bezpečnosť) (do takej miery, do akej takýto oprávnený záujem neprekáža vašim záujmom alebo základným právam a slobodám). Pokiaľ sa spracovávajú údaje súvisiace s trestnými činmi a obvineniami, toto spracovanie prebieha v súlade so zákonmi členských štátov EÚ alebo EHP.

h) Bezpečnosť na sieti/kybernetická bezpečnosť: Na poskytovanie elektronickej bezpečnosti (bezpečnosti na sieti a kybernetickej bezpečnosti) vrátane identifikácie, ochrany, vyhľadávania, reagovania a zotavenia z bezpečnostných udalostí.

To zahŕňa spracovanie osobných údajov na: Identifikáciu hrozieb, slabých miest a rizík, identifikáciu, overenie a určenie vhodného spôsobu oprávnenia používateľov, vytvorenie a zrušenie prihlasovacích údajov, priradenie a správa povolení prístupu používateľa, zabránenie a detekciu neoprávneného prístupu alebo spracovania údajov a distribúcie škodlivého kódu, zastavenie útokov vedúcich k odopretiu služby (DoS) a inému poškodeniu počítačových a elektronických komunikačných systémov, zabránenie a odhalenie podvodov, trestných činov alebo zneužívania služieb IT, blokovanie nevyžiadanej pošty, pokusov o phishing, počítačových vírusov a iného škodlivého softvéru, zabezpečenie produktu a bezpečnosti používateľa a zabránenie neoprávnenému prenosu súkromných údajov a iných informácií (napr. osobných údajov).

Tím globálnej bezpečnosti organizácie s primárnym sídlom v Deere & Company v Moline, Illinois (ale obsahujúce jednotlivcov, ktorí sa nachádzajú u iných členov skupiny John Deere Group) spracováva osobné údaje, ktoré nám pomáhajú pri identifikovaní a vyšetrovaní podozrivých incidentov alebo udalostí (vrátane prostredníctvom forenzného vyšetrovania), koordinácii odpovede a obnovovaní funkčnosti.

Spracovanie je odôvodnené na základe zákonných ustanovení, podľa ktorých (1) spracovanie je nevyhnutné kvôli dodržiavaniu právnej povinnosti, ku ktorej sme zaviazaní, (2) je nevyhnutné v záujme ochrany životne dôležitých záujmov jednotlivca alebo (3) je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti John Deere alebo člena skupiny John Deere Group na primeranú ochranu a obranu jej majetku (napr. fyzické alebo duševné vlastníctvo) a poskytovanie sieťovej a informačnej bezpečnosti (vrátane administratívnych, technických a organizačných opatrení) (do takej miery, do akej takýto oprávnený záujem neprekáža vašim záujmom alebo základným právam a slobodám). Pokiaľ sa spracovávajú údaje súvisiace s trestnými činmi a obvineniami, toto spracovanie prebieha v súlade so zákonmi členských štátov EÚ alebo EHP.

i) Operácie IT: Spravovanie systémov IT, aplikácií a infraštruktúry (vrátane monitorovania výkonu systémov IT a infraštruktúry), vykonávanie auditov IT a poskytovanie informácií a komunikačných služieb.

To zahŕňa spracovanie osobných údajov na: Uľahčenie komunikácie a používanie iných nástrojov IT, správu používania aplikácií spoločnosti John Deere alebo člena skupiny John Deere Group, identifikovanie a riešenie problémov so systémami a nástrojmi IT, inštaláciu aktualizácií a opráv, zabezpečenie kontinuity prevádzky vrátane vytvárania záloh a riadenia technickej pomoci.

Spracovanie je oprávnené na základe zákonných ustanovení, podľa ktorých je (1) nevyhnutné pre výkon zmluvy, v ktorej ste zmluvnou stranou alebo v rámci podniknutia istých krokov (na vašu žiadosť) pred uzatvorením novej zmluvy a (2) nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti John Deere alebo člena skupiny John Deere Group pri správe, údržbe a prevádzkovaní infraštruktúry informačnej komunikačnej technológie (do takej miery, do akej takýto oprávnený záujem neprekáža vašim záujmom alebo základným právam a slobodám).

j) Obchodné operácie: Na správu každodenných operácií spoločnosti John Deere a skupiny John Deere Group, na analýzu údajov do správy o obchodnom výkone a na riadenie podniku (vrátane auditov, kontrol dodržiavania predpisov a iných aktivít spojených s riadením rizík (vrátane obstarávania poistenia)).

To zahŕňa spracovanie osobných údajov na: Hlásenie o analýze organizácie, rozvoji a riadení (vrátane vytvárania a vyvíjania rizikových modelov), plánovanie práce a riadenie našich aktív, riadenie finančného účtu vrátane spracovania platby a riadenie účtov prijímateľných a splatných, taktické a strategické plánovanie, projektový a organizačné riadenie, uchovávanie a archiváciu záznamov, riadenie zmlúv, riadenie vzťahov s tretími stranami (predajcami, dodávateľmi, obchodnými partnermi), ochranu a vymáhanie práva, interný a externý audit, reorganizáciu, nadobudnutie, zlúčenie, rozdelenie a plánovanie a spracovanie reštrukturalizácie a spracovanie osobných údajov na účely anonymizácie/deidentifikácie.

Skupina John Deere Group v mene organizácie spoločne spravuje určité kategórie osobných údajov (napr. osobné údaje; kontaktné informácie, informácie o používaní, preferencie a informácie o vzťahoch atď.) pre súčasné obchodné procesy iných členov skupiny John Deere Group vrátane spoločnosti John Deere. Skupina John Deere Group tiež spoločne spravuje infraštruktúru, v ktorej členovia skupiny John Deere Group spracovávajú osobné údaje na svoje vlastné účely.

Spracovanie je odôvodnené na základe zákonných ustanovení, podľa ktorých (1) je nevyhnutné dodržiavať právne povinnosti, ku ktorým sme zaviazaní, (2) je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti John Deere alebo člena skupiny John Deere Group, na riadenie a správu každodenného podnikania spoločnosti John Deere alebo skupiny John Deere Group, správu finančných záležitostí spoločnosti John Deere a skupiny John Deere Group, riadenie rizík, ktorým je spoločnosť John Deere a skupina John Deere Group vystavená, riadenie firmy a informácií, hodnotenie obchodných transakcií a hodnotenie zlúčenia a nadobúdacích činností (vrátane náležitých získavaných cieľov) (do takej miery, do akej takýto oprávnený záujem neprekáža vašim záujmom alebo základným právam a slobodám).

k) Spôsobilosť: Na určenie spôsobilosti pre produkty, služby alebo ponuky, overenie alebo pomoc s overením vašej identity, naplnenie súladu s regulačnými povinnosťami, kontrolovanie vládnych alebo iných sankčných zoznamov a postupovanie v súlade s internými požiadavkami na dodržiavanie predpisov.

To zahŕňa spracovanie osobných údajov na: Vykonávanie náležitej starostlivosti o svojich zákazníkov (vrátane použitia informácií z rôznych zdrojov, ako sú verejné informácie, na kontrolu a overovanie identifikácie), prevádzkovanie úverových a úverových referenčných kontrol a hodnotenie rizík, kontrolu sankčných zoznamov a dodržiavanie ďalších regulačných požiadaviek (vrátane požiadaviek uložených iným členom skupiny John Deere Group), ako napríklad overenie, či ste politicky exponovaná osoba a či sú v súlade s požiadavkami na zabraňovanie a odhaľovanie financovania terorizmu.

Skupina pre dodržiavanie požiadaviek globálneho obchodu s hlavným sídlom Deere & Company v Moline, Illinois (ale obsahujúce jednotlivcov, ktorí sa nachádzajú u iných členov skupiny John Deere Group) pomáha spoločnosti John Deere pri spracovávaní osobných údajov na tento účel. Skupina pre dodržiavanie požiadaviek globálneho obchodu má primárnu zodpovednosť za identifikáciu a vyšetrovanie počiatočných zhôd s osobami na zoznamoch sankcionovanej strany a prešetrovanie a vymazanie nesprávnych zhôd.

Spracovanie je opodstatnené na základe zákonných ustanovení, podľa ktorých (1) spracovanie je nevyhnutné v súvislosti s akoukoľvek zmluvou, ktorú s nami môžete uzavrieť (vrátane Podmienok používania týkajúcich sa služieb online), alebo na podniknutie krokov pred uzavretím zmluvy s nami, (2) spracovanie je nevyhnutné na dodržiavanie právnych alebo štatutárnych povinností, ktoré sa nás týkajú, (3) spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov jednotlivcov, (4) spracovanie je nevyhnutné na vykonanie danej úlohy vo verejnom záujme alebo (5) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti John Deere alebo člena skupiny John Deere Group pri zabraňovaní praniu špinavých peňazí a porušovaniu sankcií, zabraňovaní a odhaľovaní podvodu a chápaní našich (perspektívnych) zákazníkov a obchodných partnerov (do takej miery, do akej takéto oprávnené záujmy neprekážajú vašim záujmom alebo základným právam a slobodám) alebo (6) spracovanie prebieha s vaším súhlasom. Ak sa spracovávajú citlivé osobné údaje, sú spracovávané v súlade so zákonmi členských štátov EÚ alebo EÚ/EHP vrátane podľa potreby na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Pokiaľ sa spracovávajú údaje súvisiace s trestnými činmi a obvineniami, toto spracovanie prebieha v súlade so zákonmi členských štátov EÚ alebo EHP.

l) Súlad s právnymi predpismi, Konania: Na dosiahnutie súladu s platnými zákonmi a nariadeniami a ustanovenie, výkon a obhajobu zákonných práv.

To zahŕňa spracovanie osobných údajov (vrátane citlivých osobných údajov alebo údajov týkajúcich sa trestných obvinení a činov) na: Dodržiavanie zákonných a iných požiadaviek, ktorým podliehajú členovia skupiny John Deere Group (vrátane zákonov a predpisov krajín iných ako je štát, v ktorom sa nachádzate); dodržiavanie vládnych inšpekcií a iných žiadostí vlády alebo iných verejných orgánov (vrátane krajín iných, ako je štát, v ktorom sa nachádzate); reagovanie na právne procesy; dodržiavanie zákonných práv a nápravných opatrení, vrátane ochrany a presadzovania našich práv, vlastnenia majetku, ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti iných osôb a ochrany práv členov skupiny John Deere Group; a vyšetrovanie, príprava a obhajoba súdnych sporov a riadenie akýchkoľvek interných sťažností alebo nárokov (vrátane súdnych sporov na úrovni Spojených štátov a vládnych požiadaviek).

Spracovanie je odôvodnené na základe zákonných ustanovení, podľa ktorých (1) je nevyhnutné dodržiavať právne povinnosti, ku ktorým sme zaviazaní, (2) je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti John Deere alebo člena skupiny John Deere Group, na riadenie a správu každodenného podnikania, riadenie našich obchodných finančných záležitostí, riadenie rizík, ktorým je naše podnikanie vystavené, riadenie firmy a informácií a súlad so zákonmi mimo EÚ a zákonmi iných krajín, v ktorých je skupina John Deere Group činná (do takej miery, do akej takýto oprávnený záujem neprekáža vašim záujmom alebo základným právam a slobodám). Ak sa spracovávajú citlivé osobné údaje, sú spracovávané v súlade so zákonmi členských štátov EÚ alebo EÚ/EHP vrátane podľa potreby na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Pokiaľ sa spracovávajú údaje súvisiace s trestnými činmi a obvineniami, toto spracovanie prebieha v súlade so zákonmi členských štátov EÚ alebo EHP.

m) Vyšetrovania: Na zabránenie, odhalenie a vyšetrovanie podvodov, porušení firemných zásad alebo inej neoprávnenej, porušujúcej alebo nevhodnej činnosti (vrátane trestných činov).

To zahŕňa spracovanie osobných údajov na: Preskúmanie a reagovanie na prípady týkajúce sa súladu a príspevky na linke pomoci (vrátane činnosti linky pre nahlásenie podľa zákona USA Sarbanes-Oxley Act).

Pokiaľ ide o vyšetrovanie súladu, centrum globálneho obchodného správania spoločnosti John Deere a globálna bezpečnosť a pripravenosť podnikov sa nachádzajú predovšetkým v spoločnosti Deere & Company v Moline, Illinois (s osobami nachádzajúcimi sa u iných členov skupiny John Deere Group), dohliadajú a pomáhajú spoločnosti John Deere.

Spracovanie je odôvodnené na základe zákonných ustanovení, podľa ktorých (1) je nevyhnutné kvôli dodržiavaniu právnych povinností, ku ktorým je naše podnikanie zaviazané, (2) je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti John Deere alebo člena skupiny John Deere Group, na riadenie a správu podnikania spoločnosti John Deere alebo skupiny John Deere Group, riadenie rizík, ktorým je spoločnosť John Deere alebo skupina John Deere Group vystavená, riadenie firmy a informácií, zabraňovanie a odhaľovanie podvodu, zabraňovanie a odhaľovanie porušovania zásad skupiny John Deere Group a súlad so zákonmi mimo EÚ a zákonmi iných krajín, v ktorých je skupina John Deere Group činná (do takej miery, do akej takýto oprávnený záujem neprekáža vašim záujmom alebo základným právam a slobodám). Ak spracovávame citlivé osobné údaje, spracovávame ich v súlade so zákonmi členských štátov EÚ alebo EÚ/EHP. Pokiaľ sa spracovávajú údaje súvisiace s trestnými činmi a obvineniami, toto spracovanie prebieha v súlade so zákonmi členských štátov EÚ alebo EHP.

4. Príjemcovia osobných údajov

a) Osobné údaje zdieľame alebo zverejňujeme v spoločnosti John Deere a členom skupiny John Deere Group na účely popísané v tomto vyhlásení. Ak vás členovia skupiny John Deere Group neinformovali inak, vaše osobné údaje sa budú spracovávať v súlade s týmto vyhlásením.

b) Aby sme dosiahli účely uvedené v časti 3, osobné údaje zdieľame alebo zverejňujeme v rámci skupiny John Deere Group. Využívame kompetencie a znalosti skupiny John Deere Group, ako napríklad centralizované HR, účtovníctvo, pokladňu, riadenie rizík, riadenie podniku, informačné technológie a bezpečnostné funkcie. Odkazy na spoločnosť John Deere a členov skupiny John Deere Group v časti 3 tohto vyhlásenia sa vo všeobecnosti vzťahujú na prípady, kedy členovia skupiny John Deere Group fungujú ako spoloční prevádzkovatelia spolu so spoločnosťou John Deere.

c) Osobné údaje zverejňujeme v prípade, ak je to nevyhnutné na dokončenie akejkoľvek transakcie, o ktorú ste požiadali alebo ste ju schválili, alebo pri poskytnutí produktu alebo služby.

Napríklad poskytovanie platobných údajov bankám a iným finančným inštitúciám na spracovanie platby. Údaje budeme taktiež zdieľať, keď nám to prikážete. Môžete tiež požiadať o dodatočné informácie o produkte alebo službe alebo vyžiadať cenovú ponuku služieb online, ktorú pošleme autorizovanému predajcovi značky John Deere vo vašej oblasti, aby sme splnili vašu požiadavku. Podľa pokynov v časti 12 môžete tiež zdieľať hodnotenia a spätnú väzbu na fórach a ďalších verejných miestach.

d) Sprístupňujeme alebo zdieľame osobné údaje s autorizovanými predajcami značky John Deere, distribútormi, obchodníkmi a obchodnými partnermi v súvislosti s účelmi uvedenými v časti 3.

Napríklad autorizovaný predajca spoločnosti John Deere spolupracuje medzi vami a nami, pokiaľ ide o správu vášho vzťahu so spoločnosťou John Deere vrátane pomoci pri získavaní cenových ponúk, kúpe zariadenia alebo služieb, objednávaní náhradných dielov, správe produktov a služieb (vrátane predplatného), financovaní a záručnom servise.

e) Ak ste zamestnanec alebo zástupca zákazníka alebo predajcu, s takým zákazníkom alebo predajcom zdieľame údaje alebo mu ich sprístupňujeme.

f) Osobné údaje zdieľame s poskytovateľmi služieb tretej strany (spoločne ako „spracovatelia údajov“) v rámci naplnenia účelov v našom mene.

Napríklad technologické spoločnosti, ako sú spoločnosti, ktoré poskytujú softvérové a výpočtové služby (napr. služby správy a ukladania údajov, hostingové spoločnosti, softvér ako služba, webhosting a e-mailové služby), technologické spoločnosti, ktoré poskytujú hardvér a vybavenie (napr. výrobcovia a distribútori počítačov), podporné služby, ako sú spoločnosti, ktoré poskytujú služby na podporu podnikania (napr. poštoví dodávatelia, tlačiarenské služby, čistenie kancelárií a spoločnosti, ktoré inštalujú, servisujú a monitorujú poplašné systémy), spoločnosti, ktoré poskytujú finančnú správu, spoločnosti, ktoré poskytujú služby v oblasti odpadu a jeho likvidácie (napr. poskytovateľ skartovania) a poskytovatelia analytických služieb. Tieto spoločnosti môžu v niektorých prípadoch zhromažďovať údaje priamo od vás v našom mene.

g) Zároveň zdieľame alebo sprístupňujeme osobné údaje iným spoločnostiam na vykonávanie špecializovaných alebo odborných funkcií pre nás (spoločne ako „prevádzkovatelia údajov“).

Napríklad finančné inštitúcie, ako sú spracovatelia platieb a banky, ktoré sa podieľajú na spracovaní platieb alebo nám poskytujú financovanie, finančné inštitúcie ako poisťovací makléri a poisťovne, ktoré nám pomáhajú pri riadení nášho rizika, podporné služby, ako sú spoločnosti na podporu podnikania a spoločnosti, ktoré poskytujú vzdelávacie kurzy, lodné spoločnosti, ktoré dodávajú naše produkty, telekomunikačné spoločnosti, ktoré poskytujú pevné a mobilné telekomunikačné služby, technologické spoločnosti, ktoré poskytujú technológie a hardvér, ako napríklad telekomunikačné zariadenia, spoločnosti zaoberajúce sa zdravotníckymi zariadeniami a službami, ako sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú lekárske služby a ďalšie strany (ako sú právne a regulačné orgány, účtovníci, audítori, právnici a iní externí odborní poradcovia) na podporu funkcií auditu, dodržiavania predpisov a správy a riadenia spoločností a/alebo v súlade so zákonom.

h) Služby online obsahujú zásuvné moduly alebo obsah tretích strán, napr. Facebook (tlačidlo „Páči sa mi to“), Twitter (tlačidlo „Zdieľať na Twitteri“), Linkedin alebo Google. Zásuvné moduly alebo obsah môžu zhromažďovať vašu adresu IP, stránky navštívené na službách online a môžu používať vlastné súbory cookie a podobné technológie. Ak ste pri navštevovaní služieb online prihlásení na webovej stránke sociálneho média, zásuvné moduly sociálneho média môžu umožniť jeho webovej stránke prijímať informácie, že ste navštívili online služby a pripojiť takéto informácie k vášmu účtu na sociálnych médiách.

Napríklad služby online používajú službu Google Maps. Používaním služby Google Maps ste zaviazaní ďalšími podmienkami používania služby Google Maps/Google Earth (vrátane Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Google).

i) Taktiež zdieľame alebo zverejňujeme osobné údaje na účely právnych predpisov, dodržiavania predpisov, správy alebo súdnych sporov.

Napríklad:

 • Zdieľame alebo zverejňujeme osobné údaje kupujúcim, ich právnikom alebo profesionálnym poradcom, súdom, tribunálom, namietajúcim alebo spriazneným stranám konaní a ich profesionálnym poradcom, ak je to potrebné na ovplyvnenie predaja alebo prevodu celého podniku alebo aktív spoločnosti John Deere alebo ich časti (vrátane reorganizácie, zlúčenia, predaja, spoločného podniku, rozpustenia, likvidácie alebo bankrotu).
 • Zdieľame alebo zverejňujeme osobné údaje, aby sme chránili a presadzovali naše práva, chránili náš majetok, chránili práva, majetok alebo bezpečnosť iných osôb a členov skupiny John Deere Group, chránili pred podvodmi alebo inými protiprávnymi činmi, na prevenciu, vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie trestných činov, alebo ak je to inak potrebné na podporu funkcií externého auditu, dodržiavania predpisov a správy a riadenia spoločností.
 • Budeme tiež zdieľať alebo zverejňovať osobné údaje, ak to vyžaduje zákon (vrátane zákonov mimo krajiny, v ktorej sa nachádzate), ako napríklad v odpovedi na predvolanie, príkaz na prehliadku, súdne príkazy a iné právne postupy vrátane orgánov činných v trestnom konaní, tribunálov a súdov v Spojených štátoch a iných krajinách, kde pôsobia členovia skupiny John Deere Group.

Upozorňujeme, že tiež môžeme zdieľať a zverejňovať informácie a údaje o vás, ktoré nie sú osobnými údajmi. Môžeme napríklad zverejňovať správy, ktoré obsahujú súhrnné a štatistické údaje o našich zákazníkoch a zariadeniach.

5. Súbory cookie a podobné technológie na zhromažďovanie informácií

Keď navštívite služby online alebo otvoríte či kliknete na komunikáciu, napríklad e-mail od spoločnosti John Deere, spoločnosť John Deere (alebo tretie strany) zhromažďujú informácie a údaje automatizovanými prostriedkami pomocou technológií, ako sú protokoly serverov alebo protokoly používania, prehliadač alebo súbory cookie http, miestne zdieľané objekty, lokálne úložisko, webové majáky/pixelové značky, vložené skripty, ETagy, pripojenia server-server a ďalšie podobné technológie zhromažďovania.

Nasleduje zhrnutie. Ak potrebujete viac informácií o tom, ako spoločnosť John Deere (alebo tretie strany) používa súbory cookie a podobné technológie na webových stránkach a službách online spoločnosti John Deere alebo ak potrebujete informácie o tom, ako riadiť takéto technológie, pozrite si naše Vyhlásenie o súboroch cookie.

Tieto technológie sa vo všeobecnosti používajú na aktiváciu správnej činnosti služieb online, pamätajú si vaše preferencie alebo voľby, pomáhajú zlepšovať služby online, merajú odpovede na naše komunikácie, zlepšujú naše komunikácie alebo akcie, poskytujú vlastné alebo prispôsobené skúsenosti so službami online, odhaľujú a zabraňujú určitým druhom podvodov a zobrazujú relevantné reklamy. V niektorých prípadoch spájame informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookie a podobných technológií na zhromažďovanie, s inými osobnými údajmi zhromaždenými o vás, ako sa uvádza v časti 3 tohto vyhlásenia.

Máme vzťahy s tretími stranami na vykonanie funkcií sledovania a hlásenia pre spracovanie nášho webu. Máme aj vzťahy s tretími stranami, ktoré nám pomáhajú poskytovať prispôsobený obsah a relevantné reklamy v službách online alebo na stránkach tretích strán a v službách, ktoré by ste mohli navštíviť. Tieto tretie strany môžu používať súbory cookie a iné podobné technológie na zhromažďovanie na zhromažďovanie informácií o vašom používaní služieb online a vašich aktivitách na stránkach tretích strán a v službách, aby vám mohli zobrazovať cielené reklamy.

6. Funkcie Povedať priateľovi

Spoločnosť John Deere na svojich webových stránkach ponúka funkciu „Povedať priateľovi“. Ak sa rozhodnete použiť túto funkciu, automaticky pošleme vášmu priateľovi jednorazový e-mail s vami zadanými informáciami a pozveme ho, aby navštívil webovú stránku. Spoločnosť John Deere používa tieto informácie na jediný účel, a to na odoslanie tohto jednorazového e-mailu, a tieto informácie neuchováva.

7. Práva dotknutého subjektu

V súlade s miestnymi zákonmi môžete vykonávať určité práva týkajúce sa osobných údajov bezplatne: (a) Prístup: Máte právo získať od nás potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, účel spracovávania, kategórie údajov, informácie o príjemcoch údajov a krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, v ktorých sa nachádzajú, záruky zavedené pri prenose údajov do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, lehota uchovávania údajov alebo kritériá na jej určenie, ďalšie informácie o vašich právach, našich spracovateľských činnostiach a poskytovateľoch údajov a významné a predpokladané dôsledky spracovania, (b) Oprava: Máte právo požiadať o opravu nepresných osobných údajov a o doplnenie neúplných údajov, (c) Prenášanie: Osobné údaje o vás, ktoré ste nám poskytli, môžete dostať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a máte právo zasielať ich iným prevádzkovateľom údajov bez prekážok. Toto právo existuje iba vtedy, ak spracovanie prebieha s vaším súhlasom alebo na základe zmluvy a ak spracovanie prebieha automatickým spôsobom, (d) Obmedzenie: Môžete požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak (i) spochybňujete jeho presnosť – na dobu, počas ktorej potrebujeme overiť vašu žiadosť, (ii) spracovanie je nezákonné a vy nesúhlasíte s vymazaním a namiesto toho požadujete obmedzenie, (iii) už ho nepotrebujeme, ale poviete nám, že ho potrebujete na založenie, uplatnenie alebo obhajobu právneho nároku alebo (iv) namietate proti spracovaniu na základe verejného alebo legitímneho záujmu – na dobu, počas ktorej potrebujeme overiť vašu žiadosť, a (e) Vymazanie: Môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ už nie sú nevyhnutné na účely, na ktoré sme ich zhromaždili, pokiaľ ste stiahli svoj súhlas a neexistuje žiadny iný právny základ na spracovanie, pokiaľ voči tomu namietate a neexistujú žiadne prevažujúce legitímne dôvody na spracovanie, pokiaľ je spracovanie nezákonné alebo sa vymazanie vyžaduje v rámci dodržiavania právnych záväzkov.


Námietka: Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov o vás z presvedčivých a legitímnych dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď zákonné ustanovenia výslovne stanovujú toto spracovanie. Okrem toho máte právo namietať, ak sú údaje o vás spracované na účely priameho marketingu.


Ak chcete vykonávať niektoré z týchto práv alebo máte pochybnosti o spôsobe spracovania osobných údajov, použite náš portál o právach dotknutého subjektu dostupný [tu]. Taktiež upozorňujeme, že máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne. Najmä orgán dohľadu členského štátu, v ktorom bývate, miesto zamestnania alebo miesto, kde nastal problém, ktorý je predmetom sťažnosti.

Ak máte otázky týkajúce sa úloh a zodpovednosti rôznych členov skupiny John Deere Group vrátane toho, kde pôsobia ako spoloční prevádzkovatelia, obráťte sa na úradníka pre ochranu údajov („DPO“). Tiež kontaktujte DPO, ak sa chcete dozvedieť viac o usporiadaní medzi členmi skupiny John Deere Group, ktorí pôsobia ako spoloční prevádzkovatelia so spoločnosťou John Deere. V prípade spoločných prevádzkovateľov môžete uplatniť svoje práva v súvislosti s a proti každému z nich.

Kontaktné informácie nášho DPO sú k dispozícii v časti 15 tohto vyhlásenia.

8. Riadenie súhlasu

Ak sme vás požiadali, aby ste poskytli svoj súhlas s používaním osobných údajov na konkrétny účel, môžete kedykoľvek odmietnuť udeliť súhlas a odvolať svoj súhlas, a to aj tak, že sa na nás obrátite pomocou metód uvedených v časti 7 alebo 15. Zákonnosť akéhokoľvek spracovania osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním vášho súhlasu, nebude ovplyvnená.

9. Prenos osobných údajov do iných krajín

Vzhľadom na globálny charakter našich činností sa môžu niektorí príjemcovia zmienení v časti 4 nachádzať v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany údajov. Medzinárodné prenosy budú prebiehať do krajín, v ktorých majú členovia skupiny John Deere Group kancelárie, vrátane Indie a USA.

Niektoré krajiny mimo EHP Európska komisia uznala, pretože zabezpečujú primeranú úroveň ochrany údajov podľa noriem EHP (zoznam týchto krajín je dostupný tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Na prenosy z EHP do krajín, ktoré podľa Európskej komisie nemajú dostatočný stupeň ochrany údajov zavedieme príslušné opatrenia, ako sú záväzné podnikové pravidlá, štandardné zmluvné ustanovenia prijaté Európskou komisiou na ochranu osobných údajov, ďalšie platné mechanizmy prenosu alebo vo výnimočných prípadoch na základe prípustných zákonných výnimiek. Prevody tretím stranám, ktoré sa nachádzajú v takýchto krajinách, sa uskutočnia s použitím akceptovateľného mechanizmu prenosu údajov, ako sú záväzné podnikové pravidlá, štít na ochranu súkromia pre samo certifikované organizácie v USA, štandardné zmluvné ustanovenia prijaté Európskou komisiou na ochranu osobných údajov, certifikácie, schválené kódexy správania, iný platný mechanizmus prenosu alebo za výnimočných okolností na základe prípustných zákonných výnimiek. Ak chcete získať kópiu mechanizmu, obráťte sa na nášho DPO pomocou informácií v časti 15 tohto vyhlásenia.

10. Uchovávanie údajov

Údaje sa budú uchovávať počas obdobia, ktoré považujeme za nevyhnutné na dokončenie účelov uvedených v tomto vyhlásení, alebo podľa toho, čo vyžaduje príslušný zákon. Kritériá na určenie doby uchovávania zahŕňajú:

 • máme s vami pretrvávajúci vzťah,
 • osobné údaje sa vyžadujú na účely uvedené v časti 3 alebo
 • platné zákony a predpisy vyžadujú, aby sme uchovávali osobné údaje.

Môže sa tiež od nás požadovať, aby sme uchovávali osobné údaje na dlhšie časové obdobie, napríklad v prípade súdneho sporu alebo ak dostaneme predvolanie, príkaz na prehliadku, súdny príkaz alebo v prípade iného právneho procesu, ktorý vyžaduje, aby sme uchovávali osobné údaje. Údaje sa uchovávajú v súlade s našich plánom uchovávania záznamov a s platnými právnymi predpismi. V súlade s naším plánom uchovávania záznamov a s platnými právnymi požiadavkami odstránime a/alebo anonymizujeme osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na nás pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie.

11. Vyhlásenia o ochrane osobných údajov tretích strán

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na spracovanie osobných údajov spoločnosťou John Deere a členmi skupiny John Deere Group. Iné webové stránky, ktoré môžu byť prístupné prostredníctvom tejto webovej stránky alebo ktorých funkcie alebo funkčnosť boli začlenené do služieb online, majú svoje vlastné zásady a postupy ochrany osobných údajov. Naši nezávislí predajcovia, dodávatelia a obchodní partneri majú svoje vlastné zásady a postupy ochrany osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili s vyhláseniami o ochrane osobných údajov, ktoré poskytli všetky tretie strany, pred tým, než im poskytnete informácie alebo využijete ponuku alebo akciu.

12. Fóra, hodnotenia produktov a ďalšie verejné oblasti

Naša webová stránka obsahuje fórum a ďalšie oblasti, kde môžete verejne uverejňovať hodnotenia produktov, komunikovať s ostatnými a odosielať mediálny obsah. Pred uverejňovaním v týchto oblastiach si pozorne prečítajte príslušné „Podmienky používania“. Všetky informácie, ktoré uverejníte, budú prístupné komukoľvek, kto má prístup na internet, a všetky osobné údaje, ktoré uvediete vo svojom príspevku, môžu byť čítané, zhromažďované a používané inými osobami. Ak ste napríklad spolu s hodnotením produktu zverejnili aj svoju e-mailovú adresu, môžete dostať nevyžiadané správy od tretích strán. Buďte opatrní pri uverejňovaní akýchkoľvek osobných údajov.

13. Záujemcovia o zamestnanie

Ak ste požiadali o zamestnanie v spoločnosti John Deere, osobné údaje predložené spolu s vašou žiadosťou o zamestnanie sa vo všeobecnosti použijú na prijímanie do zamestnania a na iné účely v oblasti ľudských zdrojov. Viac informácií nájdete v ponuke „Informácie pre konkrétnu krajinu alebo produkt“ v Globálnom vyhlásení o naberaní do zamestnania.

14. Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Z času na čas môžeme aktualizovať toto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, aby odzrkadľovalo nové alebo iné postupy ochrany osobných údajov. Po vykonaní materiálnych zmien v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov umiestnime oznámenie na našu domovskú stránku.

15. Ako sa s nami skontaktovať, Prevádzkovatelia údajov

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre týkajúce sa našich postupov ochrany osobných údajov alebo tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás. Môžete nás zastihnúť online na adrese R2PrivacyManager2@JohnDeere.com alebo poštou na týchto adresách:

John Deere GmbH & Co KG
Úradník pre ochranu údajov
John Deere Str. 70
68163 Mannheim
Nemecko

Prevádzkovatelia údajov zahŕňajú:

MENO KONTAKTNÉ INFORMÁCIE ZODPOVEDNOSŤ
John Deere Gmbh & CO KG John-Deere-Str. 70, 68163 Mannheim, Nemecko 68163, Nemecko
 • Stredisko pre Európu,
 • Produkty a služby pre poľnohospodárstvo a trávniky,
 • Predaj a marketing pre oblasť EMEA
 • Služby online, Dátové služby a predplatné
John Deere Forestry Oy Lokomonkatu 21, Tampere, Tampere, Fínsko 33900, Fínsko
 • Lesné produkty a služby
 • Predaj a marketing
John Deere Bank S.A. vrátane jej pobočiek a kancelárií zástupcov v Nemecku, Švajčiarsku, Spojenom kráľovstve a Španielsku. 43 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxembursko Finančné produkty a služby
John Deere Acceptances S.r.l. Via Guiseppe di Vittorio 1, Wignate (Milano) 20060, Taliansko Finančné produkty a služby
John Deere Solutions Réseau S.A.S. 23 Rue du Paradis, 45140 Ormes, Francúzsko Finančné služby
John Deere Forestry, Ltd. (Spojené kráľovstvo) Carlisle Airport Industrial Estate Carlisle, Cumbria CA6 4NW Spojené kráľovstvo Predaj a marketing
John Deere Ltd. (Spojené kráľovstvo) Harby Road Langar, Nott’s. NG13 9HT Spojené kráľovstvo Predaj a marketing
John Deere Iberica, S.A. (Španielsko) Bulevar John Deere, 2 CP: 28984, Parla (Madrid) Predaj a marketing
John Deere Polska Sp. Z.o.o. (Poľsko) Ul. Poznanska 1b 62 – 080 Tarnowo Podgorne Predaj a marketing
John Deere Forestry AS (Nórsko) Industriveien 27 N-2212 Kongsvinger Predaj a marketing
John Deere Nederland B.V. (Holandsko) Expeditiestraat 12 5961PX Horst Predaj a marketing
John Deere Italiana S.r.L. (Taliansko) Via G. di Vittorio, 1 I-20060 Vignate (Milano) Predaj a marketing
John Deere Forestry Ltd. (Írsko) Ballyknocken, Glenealy Co. Wicklow Predaj a marketing
John Deere France S.A.S. (Francúzsko) Rue du Paradis, Ormes F – 45140 St. Jean de la Ruelle Predaj a marketing

Deere Group Binding Corporate Rules

Deere Group Binding Corporate Rules

Práva dotknutej osoby

Formulár žiadosti dotknutej osoby

Formulár námietky proti spracovaniu osobných údajov

Last Updated: May 25, 2018